نتیجه انتخابات چه خواهد شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Posted on at


قبل از اینکه انتخابات برگذار شود نگرانی های زیادی وجود همه مردم را فراگرفته بود وهمه به این فکر میکردند که با نزدیک شدن


انتخابات نا امنی زیاد شده وویرانی های زیادی را نیز ببار میآورد روزها وشب ها به این فکر همه به این فکر میکردند که به چی


شخصی رای بدهند تا بتواند به مردم خدمت کند،کشور را آباد سازد از نا امنی وصد ها وهزاران مشکل دیگر جلوگیری شود .وکاندیدان هم برای اینکه بتوانند نظر مردم را به خود جلب نمایند وعلاقه مندان زیادی را به خود جذب نمایند از هر نوع تبلیغات کار


میگرفتند وبرای گرفتن بیشترین آرای مردم از یک ولایت به ولایت دیگر میرفتند تا بتوانند موفقیت را از آن خود کنند،بلاخره روز


انتخابات یعنی روز سر نوشت ساز هم فرا رسید ونیروهای امنیتی اعم از اردو اعم از پولیس امنیت کلی وسراسری کشور را گرفتند


ومردم برای رای دادن به مراکز رای دهی رفتند از دوره های پیش جمعیت زیادی برای رای دادن آمده بودند وعلت این رفتن جمعیت


زیاد از مردم این بود که گویا آنها دیگر از جنگ ونا امنی خسته شدند.با وجود امنیت باز هم مردم احساس نا امنی میکردند آنها این خطرها را به خود متحمل شده خواستند از بدبختی ها نجات یابند با این


حال که انتخابات در یک فضای کاملا امن برقرار شد باز هم تقلب های زیادی در انتخابات صورت گرفت


ناظران نتوانستند به


به صورت درست از انتخابات نظارت کنند وهر ناظر ازیک کاندید مردم را تشویق میکردند که به این کاندید رای بدهید وقتی


مردم برای رای دادن میرفتند اصلا سن وسالی از آنهاپرسیده نمیشد حتی دختران زیر سن 18 سال هم رای دادن رفتند وکسی


نبود که از آنها بپرسد وهمین قسم اشخاص هم بودند که در اثر نا فهمی ونبودن کدام راهنمایی ورق های رای دهی را به صندوق می انداختند. 


وبلاخره صدها تقلب دیگر اما در بعضی جاها هم ورق های رای دهی کمبود شد ومردم هم زیاد برای رای دادن آمده بودند


که در باره این مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکرد تا انتخابات به شکل درست تر وشفاف تر برگذار میشد اما


از دوره های پیش تر شرکت زنان در انتخابات بیشتر بوده وآنها توانستند بصورت آزاد برای رای دادن بیایند وانتخاب خود


خودشان بکنند چون در قدیم اولا برای زنان اجازه داده نمیشد که برای رای دادن بروند ودوم هم برای آنها گفته میشد که باید این کاندید رای بدهی. 


خوشبختانه حضور زنان در این انتخابات همه را خوش ساخته بود وهر یک به کاندید های مورد ضرورت خویش رای دادند


بعد از اینکه همه رای دادن وزمان رای گیری متوقف شد وآرای کاندیدان همه جمع آوری شده شمرده شد وهر یک از کاندیدان


به اساس رای که مردم برایشان داده بودند توانستند به درجه های مختلف وبه امتیاز های مختلف برسند واعلام نتایج هم به اساس


مراحلی که داشت در مرحله اول نتیجه اعلام شد داکتر عبدالله عبدلله به درجه اول وداکتر اشرف غنی احمد زی به درجه دوم


توانستند بیشترین آرا را از خود کنند ودیگر کاندیدان هم به مراحل مختلف درجه بندی شدند باز هم تا وقت اعلام نتایج اصلی


انتخابات همه نگران این هستند که سرنوشت این کشورچه خواهد شد؟وآیا افغانستان خواهد توانست از هر لحاظ کامل شود؟وآیا


آرامی نظم وثبات در این کشور خواهد آمد؟وآیا رییس جمهور آینده خواهد توانست کارهای را انجام دهد که بتواند قناعت مردم


را حاصل نماید این ها همه سوالاتی اند مه زمان به آن پاسخ خواهد داد واین نظم وآرامی ثبات خواست تک تک هر افغان است به امید افغانستان سعادتمند. About the author

160