فرماندهان برای بانوان فعالیت میکند در بخش آتی

Posted on at


این فلم در مورد اجرای نمایشی است که توسط هفت جنرال نظامی در مورد حقوق بانوان اجرا شده است. این هفت جنرال از شش کشور ناتو و یکی از کشور سویدن, همکار این پیمان است. این ویدیو توسط آقای بروسلز در تاریخ یازدهم مارچ 2014 در مونز بلجیم ثبت شده است. ویدیو با جمله های ذیل شروع میگردد: این داستان هفت بانو, هفت زندگی, هفت کشور, هفت کنش و هفت معجزه است که توسط هفت جنرال, هفت افسر نظامی مرد با لباس نظامی و هفت رهبر انجام شده است. هفت بیانگر هفت بانوی شجاع از هفت کشور متفاوت است که سبب تغیراتی در کشورهای شان شده اند.


 هدا کراز مدیر این نمایش میگوید" این نمایش که توسط هفت جنرال نظامی امشب اجرا میشود بسیار ویژه می باشد." نخستین جنرال چنین آغاز میکند:"مرد مانند طلاست, زن مانند یک پارچه است. اگر طلا را در گل بیاندازید میتوانید آنرا پاک کنید و از پیش درخشانتر خواهد شدع اما اگر یک پارچه لکه بیافتد, خراب خواهد شد."About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160