چگونه زندگی بهتری داشته باشیم - بخش یک

Posted on at


تا حال با خود اندیشیده اید که مهارت های زندگی کدام ها اند و چرا ما به آنها در زندگی خود نیاز داریم؟


افراد به اساس چشم دیدها, تجربه ها و آگاهی خود ممکن است که مهارت های متفاوتی را برای زندگی در نظر بگیرند و اهمیت شانرا برجسته سازند. این خود سبب گوناگونی مهارت های زندگی در بین افراد شده و گاهی ممکن است که به سردرگمی بینجامد.


 اما اینکه ایا واقعن چنین مهارت های که افراد گوناگون پیشنهاد میکنند برای زندگی ما اهمیت دارد یا نه باید تامل پیشته کرد و هر یک را جداگانه در موردش اندیشید.سازمان بهداشت جهانی یک فهرست ده مهارت مهم زندگی را بیرون داده است که همه افراد باید برای داشتن زندگی موفق و کامگار آنها را کسب کنند و در تلاش بدست آوردن بیشتر این مهارت ها باشند.


 هر اندازه که فرد حاکمیت بیشتری در این مهارت ها داشته باشد به گفته سازمان بهداشت جهانی که نظریاتش با پژوهش و مطالعه بسیار زیاد داشنمندان و اندیشمندان همراه است, فرد را در زندگی موفق تر میگرداند.


بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهانی نخستین مهارتی که فرد باید داشته باشد, مهارت خود آگاهی است که فرد را نسبت به خودش, توانایی هایش و ضعف هایش آگاه میگرداند و فرد میتواند از خود شناخت بهتری داشته باشد که لازمه همه است.مهارت خود آگاهی, واقع بینی و واقع گرایی را به زندگی فرد آورده و او را نسبت به خودش آگاه میگرداند تا دچار وهم و خیال باطل نگردد.


این مهارت فرد را کمک میکند تا نیازها و خواسته هایش را به خوبی شناخته و نسبت به آنها آگاهانه تر برخورد کند و در عین زمان از حقوق فردی, اجتماعی, مسوولیت های فردی و اجتماعی و تمام جنبه های دیگر زندگی اش آشنایی کامل داشته و نسبت به آنها واقع گرا گردد.مهارت خود آگاهی نسبت به اهمیت بسیار زیادی که دارد در نخستین مرحله آگاهی های پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی جاه گرفته و این موقعیت نشانگر اهمیت بیشتر به آن است. مشکلی که در بین بسیاری از افراد وجود دارد همین عدم مهارت خود آگاهی است که سبب میگردد افراد نتوانند به درستی نسبت به خود قضاوت کنند و در بسیاری از موارد دچار تناقض میگردند. متاسفانه این مشکل همه گیر است و خیل بسیار بزرگی از مردم ما را در خود دچار کرده است.
About the author

160