خوشبختی دربهشت اس

Posted on at


 


انسان دراین دنیا هرچه کوشش کنندوآسایش وآرامش نمی تواندبدست بیاورد انسان زمانی به آرامش میرسدکه قدم خودرابه بهشت بکذاردوبهشت است که انسان رابه تمام آسیش ها می رساندوازتمام غم ها حوادثهابلاهاوبیماری وناامیدی ازانسان دورمی شود.


وپس سعی کنید راحتی رادربهشت به دست آوریدهرکاری دراین دنیا بکنید درآخرت فایدش رابدست می آوریداگرعبادت خداوندرابکنیدوهمچنین کارهای نیکوبکنیدوبه تمام چیزهای که خداوندشمارا امرکردآنراانجامدهیدوازچیزهایکه منع کردازآن دوری کنیم پس یقینا راحتی بهشت رابدست می آوریم.پس سعی کنیدکه همیشه عبادت خداوندرابکنیدکسانیکه باترکه واجب وفرایض راحتی دنیا رامی خواهنددرحقیقت آنهاعذاب شدیدرامی جویندواین اشخاص درحقیقت دراین دنیا راحتی رابدست می آورندونه درآخرت یک شخص که عبادت خداوندرانمی کندآن شخص می خواهدبهره وراحتیش درهمین دنیا به اوبرسدبنابراین .شخص این دنیا رادوست دارد.


وبه آیندخودنمی اندیشدوفکرمیکندزندگی همین است وپایان نداردپس اگرمی خواهیدراحتی رادربهشت بدست آوریدپس ازهیچ کاری که باعث دوری شما ازبهشت میشودازآن دوری کنیدچون راحتی این دنیازودگذاراست .


 اگرما مسلمانان بادل پاک رویی شادبه عبادت خداوندمتعال ادامه دهند یقین راه خوشبختی دربهشت پیش روی داریم اگردراین دنیا غم ویا رنج دارید به فکراین دنیا نباش چون این دنیا فانی است پس کوشش کن که به فکرآخرت خودباشیم چون خوشبختی تودرآن دنیا است خداوند کاری نیک رابسیارآفرید.مثال اگرماسنگ رازجلوروی مردم برداریم ثواب است بایک کلمه گپ خودمیتوانیم انسان راخوش ویاازخوددورکنیم پس این است نعمت های خداوند متعال


 About the author

160