چی چیز باعث میشود تا یک انسان کامل و با شخصیت بود ؟

Posted on at


انسان ها همیشه نمیتوانند که کامل باشند امکان ندارد که از پیش شان کدام خطایی رخ ندهد انسان جایز الخطاست و هیچ انسانی کامل بوده نمیتواند تا که کارهایی که مربوط به بهتر شدن زنده گی اش میشود انجام ندهند انسانها عادت دارند که سخت گیری کنند و زنده گی خود را به صورت نورمال پیش نبرند همه چیز به اراده و خواست خود آدم میشود اگر آن بتواند به صورت نورمال زنده گی خود را پیش ببرد اگر توانست که خوب و اگر هم نتوانست که زنده گی خود را به خواست و اراده خود پیش ببرد پس امکان ندارد که آن شخص بتواند یک شخص فعال جامعه باشد

 

چی قسم میتوان که خودرا در جامعه به حیث یک شخص فعال جامعه ثابت ساخت ؟

زنده گی روز مره خود را در نظر گرفته و در فکر این باشید که چی چیز میتواند زنده گی شما را خوب کند ؟ چی چیز میتواند شما را به حیث فعال ترین شخص جامعه معرفی کند ؟ چی چیز میتواند گفتار شما را خوب ساخته و چی چیز میتواند که شما را مشهور بسازد و اطرافیان تان را زیاد سازد ؟

هر چیز میتواند که تاثیر بگذارد در مورد اینکه فعال شناخته شوید اما به صورت کل تنها یک چیز میتواند که شمارا بهترین فرد جامعه معرفی کند و شادمانی را نصیب شما کند( آن فقد اخلاق حسنه نیک و خلق خوش است ) انسان زمانی میتواند که دارای خلق خوش باشد که بالای نفس خود حاکم باشد و بتواند در مقابل هر آن لفظی که او را به خشم میاورد ایستاده گی کند

اعتماد به نفس که داشته باشی به آسانی میتوانی خوش خلق و خوش طبیعت باشی و هیچ وقت در مقابل کسی بدی انجام ندهی قبل ازاینکه بخواهی به بدی رجوع کنی به اخلاق نیک رجوع کن چراکه اخلاق حسنه بدی را ازبین میبرد باید فهم و درک الفاظی را که میزنی داشته باشی تا بتوانی گفته های خود را انتقال بدهی و طرف مقابل را به خود جلب کند پس زمانی میتوانی فرد فعال جامعه باشی که دارای خلق حسنه باشی و با همه به صورت درست و کامل صحبت کنی

 

به امید موفقیت همه تان

فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160