اهمیت کار در زنده گی انسان

Posted on at


دین مبین اسلام تمام مسلمانان را به کار کردن تشویق کرده تا که در زنده گی خود همیشه کامیاب و سعادت مند باشند و هیچ وقت از کار کردن در زنده گی دریق نکنند چرا که باعث عقب ماندن شان از جامعه شان میشود .کار کردن در زنده گی تمام مردم یک موضوع بسیار مهم وضروری است که باید تمام مردم به کار در زنده گی خود اهمیت بدهند چرا که یک شخص بیکار نه تنها بار دوش خانواده ای خود است بلکه بار دوش جامعه و کشور خود است.باید مردم کشور ما در زنده گی خود به کار و فعالیت بیشتر از هر چیز اهمیت دهند وهیچ وقت از دست کار فرار نکنند و همیشه کوشش کنند و از کار کردن در زنده گی خود دریق نکنند تا بتوانند همه باعث افتخار خود و کشور خود باشند آن وقت است که می توان گفت که کشور ما در حال پیشرفت و ترقی است.انسان باید همیشه در زنده گی خود هر کاری که می خواهد انجام دهد باید بسیار کوشش کند و پیش از این که در مورد یک کاری اقدام کند اول باید درمورد آن به دقت بیندیشد و با بزرگترانش مشورت کند و وقتی که هدف خویش را مشخص کردو فهمید که می توانداز پس همان کار در آید آن وقت است که شخص در مورد انجام کار خود فکر می کند و بعد با ایمان به خداوند پاک کار خود را آغازمی کند تا که نتیجه خوبی بدهد.انسان موفق به کسی گفته می توانیم که در زنده گی خود هیچ وقت از عجله کار نگیرد چرا که عجله کار شیطان است و خداوند (ج) اشخاصی را که در کار های خود عجله می کنند را هیچ دوست ندارد و در کار خود هم موفق نخواهد شود چرا که آنها به این فکر اند که هر چه زود تر کار شان پایان یافته و به این فکر نمی کنند که عواقب کار شان چی خواهد شود که چنین انسانی هیچ وقت به کامیابی نخواهد رسید.چنانچه یکی از مشکلات جدی کشور ما که تمام مردم به این مشکل دچار اند مشکل بی کاری است که این یک مشکل بسیار جدی است که تمام مردم کشور ما از بیکاری رنج میبرند و بیشتر از مردم کشور ما به گدای رو می آورند و یا دست به دزدی میزنند و یا به جرم انتقال مواد مخدر و اختتاف اطفال بیچاره و بیگناه روی می آورند که دولت باید تمام سعی و تلاش خود را بکند تا که مردم را از بی کاری نجات داده وزمینه ای کار و فعالیت را برای مردم کشور خود فراهم کند تا که مردم کشور ما به کشور های دیگر بخاطر کار کردن نروند و دست از کار های خلاف بکشند. 


 About the author

160