جامعه مدنی افغانستان

Posted on atجامعه مدنی به مجموع سازمان ها ونهاد های مدنی واجتماعی گفته میشود که بنیان  واساس  جامعه ء پویا را می سازند واین نهاد خود جوش وکاملا مردمی بوده از این رو درتضاد باساختار تحمیلی دولت می باشد .


اما مجمع جامعه مدنی در افغانستان (مجما)محصول همکاری فعالان جامعه مدنی افغانستان وبنیاد صلح سویس است که در شهر بدهونف سویس (29نوامبر-2دسامبر,2001)  آلمان همزمان با کنفرانس سیاسی افغانستان درشهر بن برگزار شده بود .


  


جامعه مدنی افغانستان در طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است وبین جامعه ومردم جایگاه خود را پیدا کرده است .


افعانستان کشوریست که سخت به چنین نهاد ها واشخاص فعال ضرورت دارد تا دموکراسی را به معنای واقعی تجربه کند ..وبه مشارکت مردم اعتقاد داشته باشد .


ازجمله خصوصیات جامعه مدنی باید مواردی چون سهیم ساختن تمام فعالان جامعه مدنی درامورکشور وپذیریش تنوع آنها ,کوشش برای سهیم ساختن آنها در فرایند تاکید برعدم تبعیض ,شفافیت,وپاسخگویی ,انگیزه دهی برای فعالیت های رضاکارانه باشد.


  


 


ومورد حمایت شهروندان آگاه وفعال قرار گیرند شهروندانی که برای به وجود آوردن جامعه عادلانه واستوار بر مبانی حاکمیت –قانون –احترام به حقوق بشر وآزادی های سیاسی افغانستان همواره کوشا باشند .وبرای تقویت وگسترش آن در کشور عزیزمان بکوشند.


طوری که دیده میشود این دیدگاه ها درکشور ما درحال نهادینه شدن  است وفعالان جامعه مدنی روز بروز در حال افزایش است که اکثریت آنرا جوانان تشکیل میدهند جوانان پرتلاش که باور دارند از طریق فعالیت های مدنی ودموکراسی میتوانند ادوار سیاه را از تاریخ کشور خود پاک سازند  .


  


جامعه مدنی در افغانستان متشکل از اقوام مختلف کشور است که درقدم اول این خود همدیگر پذیری شانرا نشان میدهد وهمیشه کوشیده اند تا واقعیت ها را بیان کنند وبرعلیه ظلم وتعدی صدا بلند نموده اند در اوایل این صدا ها بطور سمبولیک بلند میشد اما امروز تاثیر گذاری آن بیشترشده است چون این صدای ملت ماست وما شهروندانی زیادی را میبینیم که در آن سهم میگیرند وبه زندگی انفرادی نه گفته میخواهند برای منافع مشترک عموم مردم رضاکارانه خدمت کنند بخصوص جوانان که این خود امیدواری برای داشتن یک افغانستان متحدوعاری از تبعیض وزورگویی را زیاد میسازد  .


جامعه مدنی کشور در حال حاضر از تاثیر گذاری خوبی برخوردار است وهمچنان نظارت دقیق براعمال حکومت دارد که این خود باعث شده است که حکومت را پاسخگو نگهدارد . 


 


ودرتمام موارد سیاسی, اجتماعی,اقتصادی ,فرهنگی سهم فعال دارند ودیگر نهاد هاوانجمن های غیردولتی نیز ازآنها حمایت میکنند.


باوجود این اماکسانی دیگردر رابطه باچگونگی جامعه مدنی دموکراتیک سوالاتی داشته اند .بعضی ها خاطرنشان کرده اند که اکنون زعمای جامعه مدنی بدون آن که کسی آنها را انتخاب یا انتصاب کند قدرت سیاسی قابل توجهی را بدست آورده اند .


از مشکلات نمی توان چشم پوشی کرد اما به نظر بنده گذشته ازاین مورد جامعه مدنی درافغانستان در حال رشد است وموثریت آن را شاهد هستیم وما نیاز داریم به چنین نهاد ها اجتماعی وغیر دولتی تا خواسته های مشروع خود را از این طریق به گوش جهانیان برسانیم واز دموکراسی برخوردارشویم.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160