چگونه زندگی بهتری داشته باشد - بخش دوم

Posted on at


در سلسله مقاله های نوشتاری در مورد مهارت های زندگی به دومین بخش این سلسله رسیدیم که بحث خود را با توجه به موضوع قبل پی میگیریم. در بخش نخست به بررسی و تجزیه و تحلیل مهارت خودآگای پرداختیم و اینکه این مهارت مهم ترین مهارت زندگی افراد می باشند که باید در کسب و پرورش آن در خود بسیار کوشید و تلاش کرد که با استفاده از آن در زندگی خود و نسبت به خود واقع گرا باشیم.


اگر فرد بتواند نسبت به خود واقع گرا باشد, این دریچه خواهد شد تا تمام زندگی او را بشکل واقعی و دور از زیاده روی و یا کند روی شکل دهد. 


عدم وجود واقع گرایی یک مشکل همه گیر است که خیل بسیار زیادی از مردم ما به آن دچار اند و خیلی ها دچار خود شیفتگی میگردند بدون اینکه نسبت به واقعیت و حالت واقعی قضیه نگاه کنند.


دومین مهارتی از سلسله مهارت های ده گانه اینکه توسط سازمان بهداشت جهانی بیرون داده شده است و توصیه شده که همه باید به آنها اهمیت بدهند و آنها را در زندگی خود پرورش بدهند, عبارت است از مهارت همدلی.


مهارت همدلی بیانگر این است که فرد بتواند دیگران را در شرایط و حالات گوناگون درک کند و آنها را با توجه به شرایط شان مورد قضاوت قرار دهد.این پدیده درک مشکلات دیگران را نیز دربرمیگیرد و بیان میکند که فرد باید در هر نوع شرایط نسبت به دیگران واقعی برخورد کند و تلاش بخرج دهد که با درک دیگران دیگران را یاری رساند.


این خود سبب میگرد که افراد روابط گسترده تری داشته و بتوانند همدیگر را در شرایط خوب و بد درک کنند و از هم دید واقع گرایانه تری داشته باشند.در غیر اینصورت جامعه ما به یک خیل انبوه از مردم تبدیل خواهد شد که چیزی جز بدبینی و خودپسندی نمیدانند و روابط انسانی برای شان هیچ اهمیتی ندارد.


این به ضرر همه گان است و روح اجتماعی جامعه را نابود میکند. پس باید در سطح جامعه و در روابط اجتماعی به مهارت همدلی بسیار زیاد اهمیت قائل شد و آنرا بسیار بااهمیت و مهم شمرد.
About the author

160