چگونه زندگی بهتری داشته باشد - بخش سوم

Posted on at


یکی دیگر از مهارت هایکه در زندگی لازم است و سبب موفقتت فردی و اجتماعی انسان میگردد, برقرار کردن روابط بین افراد است. باید با تلاش کرد تا روابط سالم و سازنده ای را با افراد برقرار کرد و از هر نوع رابطه منفی جلوگیری کرد. رابط گسترده کاری یکی از دلیل های موفقیت های فردی است و آنهای بیشتر موفق اند که میتوانند روابط گسترده تری را ایجاد کنند و از آنها به شکل موجه و مناسب آن بکار ببرند.زیاد اند افرادیکه توانایی های اجتماعی خوبی ندارد و به راحتی نمیتوانند تا رابطه برقرار کنند و در بین مردم به یک چهره شناخته شده و خون گرم تبدیل شوند, چنین افرادی باید بیش از همه در پی کشف نکات ضعف خود بوده و در تلاش رفع آنها برآیند. آنهاییکه خودآگاهی بیشتری دارند و از این نوع مهارت بشکل گسترده تری برخوردار اند, به بسیار راحتی میتوانند تا دوست های بیشتری داشته باشند و روابط سالم تری را انتخات کنند.


دوست یابی و توانایی برقراری رابطه با افراد دیگر فقط در زندگی اجتماعی افراد معنا نمی یابد و آنرا تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه زندگی شخصی را نیز متاثر میسازد و آنها را نیز تحت تاثیر خود درمی آورد. پس لازم است تا در سطح لازم از خود آگاهی رسید و به همان ترتیب در انتخاب رابطه اجتماعی دقت کرد.
انسانها در تناسب با توانایی های اخلافی و مهارت های ارتباطی خود دست به گزینش دوست و ایجاد ارتباط میزنند.ممکن است که کسی در زمانی یک گروه انسانی را همراستا و هم اندیش با خود بداند ولی با گذشت زمان تغیر دیدگاه داده و حاضر به ایجاد ارتباط با انها نباشد. این میتواند از یک سو به افزایش سطح آگاهی شان دلالت دهد و از جانب دیگر به تغییر اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شان به مرور زمان. باید متوجه بود که جریان های نامناسب اجتماعی اثرنپذیرفت.


 About the author

160