نقش جوانان درجامعه

Posted on at


جوانان سرمایه یک جامعه میباشند.وباید به آنهاتوجه خاصی صورت گیرد.این واضع وآشکاراست .که جوانان اند .که جامعه رامیسازند.ورول عمده رادرجامعه ایفامیکنند.وسرنوشت جامعه بدست آنهاست .وپایه وستون یک جامعه باجوانان ایستاده ومحکم است.جوانان افتخارجامعه میباشند.


خلاقیت هاواستعدادهای نهفته ومحتل به بروز آن میباشند .که درجه موقع آن رابروز دهند.وجوانان که ازطریق کسب علم ودانش فارغ تعصیل میشوند.میتوانند هم به جامعه وفامیل خودخدمت کنند.ومعاش راکه کسب میکنند.میتوانند.مشکلات زندگی خودراحل کنند.واین ترقی رابایدازیک نسل به نسل دیگرانتقال داد.


انسان بایدبه خاطرکاردرزیرسنگ هاوخارهامیباشد.وبایدبه خاطرافتخارهزهیج گونه رنج وزحمتی دریغ نکند .چون نابرده رنج گنج میسرنمیشود.وجوانان درجامعه نقش اساسی رااجرامیکنند.ودرهرنقاط کشورباشند جامعه ومردم نیاز به کمک آنها دارند.اگرجوانان درجامعه کوشش کنند.وزحمت بکشند .وباهمدیگراتحادواتفاق داشته باشند.


ودرکارهاباهم مشوره داشته وازنظریه های همدیگراستفاده کنند.وبرای رسیدن به هدف بایدمشکلات وسختی های زیادی راتحمل کردتا به مقصدرسد.وموفقانه پیروزشود.ومیتواند.یک رهبرومشاورخوبی درجامعه شود.وازخطرات ودست درازی هاجلوگیری کرد.جوانان استعدادوخلاقیت زیادی دارند.ودرپیشرفت جامعه نقش بسزای دارند.ومیتوانند.سرنوشت جامعه خودرارقم بزنند.


وافتخارجامفه وفامیل گردنند.ودرمحیط که زندگی میکنند.چه درخانه وچی دربیرون محیطبالای شان تاثیرمیگذارد.ومحیط هم مهم است.زمانیکه دریک خانواده همیشه جنگ زورگویی باشد .ودربیرون هم ناآرامی باشد.بالای جوانان تاثیرزیاددارند.باعث میشود.که استعدادوتوانایی های آنهاازبین میرود.ومانع رشدوانکشاف بعضی ازجوانان میگردد.بعضی ازجوانان به خاطربی کاری وبی پولی ووسایل آموزشی ازتعلیم بازمانندوبه ممالک خارج سفرکردند.واستعدادآنهاپنهان مانده ومیتوانند.


درخارج ازکشوربرای ادامه تعصیل پرداخته وپیشرفت کنند.وافتخارکشورشوند.جوانان افغان خیلی بااستعدادبوده واگرزمینه برای آن مساعدشود.میتوانند.خودرابه قلعه کوه وکره مریخ برسانند.وقتی که جوانان ببینند.که درجامعه ناامنی وجنگ باشد.جوانان به خاطربه دست آوردن پول دست به قتل دوزدی انتحاری ازتعلیم بازماندند.وفکرآنهامخشوش شده است .خانواده برای جوانان بایددرتربیت ورفتارآنهاوتربیت آنهاکوشش کنند.تابه راه خلاف کشانیده نشوند.وبارفیق های بی جانشین نگردند.وبایدخودجوانان خودرااصلاح سازند.About the author

160