ارزش واهمیت آب در زندگی

Posted on at


آب یکی ازبزرگترین نعمات خداوند(ج) برای مخلوقاتش می باشد.که تمام موجودات درزندگی از آب به طریقه های مختلف استفاده می نمایند؛مانند: آشامیدن، شستن وغیره موارد که هر کدام آنها از جمله مهمترین اموردر زندگی به حساب می آیدطوریکه میدانیم اصل خلقت انسان از گل می باشد وآن گل از آب وخاک بوجود آمده است پس از این لحاظ آب در زندگی یکی از مهمترین مواد غذایی وانرژی برای تمام موجودات حیه (انسانها، حیوانات ونباتات) به شمار می رود. وتمام این موجودات برای ادامه حیات خویش به آب کافی نیاز دارند زیرا که آب بیشترین وزن بدن انسان را تشکیل می دهد


.وهمچنین از آب دردیگر مواردنیز استفاده صورت می گیرد؛مانند: زراعت، استحصال برق، وهمچنان زندگی بعضی حیوانات مثل:ماهی ونهنگ به آب وابسته است. باران وبرفی که در فصل زمستان در کوه ها می بارد درآنجا ذخیره شده وبه فصل تابستان آب گردیده وباعث جاری شدن دریاهای درخشان در کشورمی گردد. وآن دریاهای عظیم طبیعت زیبا را به وجود آورده یعنی باعث زیبایی وسرسبزی منطقه می گردد


.واز آب دریاها در زراعت یعنی کشت بسیاری از حبوبات ومیوه جات مانند: گندم، جو، برنج، انار، ستروس، هندوا نه، تربوزه وغیره مورد استفاده زیادی قرار می گیرد. وبا اعمار بند برق به بروی دریاها می توان برق خوبی را حاصل کرد


.وظیفه تمام ما اینست که ازآب به بهترین روش آن استفاده نماییم واز اسراف آب درهمه موارد جلوگیری نمایید. تا که خدای نکرده به کمبود آب مواجه نشویم زیرا کمبود آب در زندگی باعث سکته گی، ونبود آب زندگی را نا ممکن می نماید


.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160