بخش دوم عیدسعید قربان

Posted on at


بخش دوم عید سعید قربان:تقریبا بعداز دو ماه و ده روز که از عید سعید فطر تیر شود عید سعید قربان میآید.درعید قربان یا عیداضحی هر سال از جانب مسلمانان در ایام حج با مراسم شکوهمندی تجلیل میشود.و اولین رسم روزعید قربان ادای نماز عید است که مردم به شکل دسته جمعی به ادای آن می پردازندوبعد از ادای نماز همدیگر را در آغوش گرفته و عید را به هم تبریکی میگویندیکی از مراسم خاص این عید،قربانی کردن است و کسانی که توان مالی بیشتر دارند در روز عید گوسفندی گاو یا شتری قربانی میکنند.رسم قربانی کردن چنین است که مال فربهی را برای قربانی بر می گزینند و هنگام ذبح چشمان حیوان را سرمه می کشند و بعد به ذبحش اقدام میکنند و گوشت آن را طبق رسم معمول هم خودشان میخورند هم به خویشاوندان و فقرا تقسیم میکنند که هدف کمک کردن به فقرا، مساکین و بیچاره گان استو همانند عید سعید فطر مردم در عید قربان هم چند روز پیش آن آماده گی میگیرند لباس جدید برای خود،فرزندان و اعضای فامیل میگیرند.انواع زیادی شیرینی،میوه های خشک وتر تهیه میکنند و دسترخوان میچینند تا مهمانانی که میآیند صرف کنند.خانواده هایی که پسران شان نامزد شده باشند در روز های عید ویا چند روز قبل برایش خوانچه یی عیدانه و قربانی میفرستند.وهمچنان در روز های عید به خانه های دوستان و خویشاوندان خود به عیدی میروندوعید را بر یکدیگر تبریکی میگویند.که این کار روش پسندیده آن ها در تحکیم روابط اجتماعی و رفع کدورت ها بسیار مفید و مؤثر است


 


   


 About the author

160