هنوز هایی در آه کودک یتیم

Posted on at


بین مادر رو تراز رو به خانه


به یاد حدف های عارفانه


به یاد آن پدر که همچو همدم


به مادربوددوای در ومرحم


ویاشاید به یاد درد هایش


که بابایم نبودومونده جایش


هنوز آن حرف ها در حال گشتن


وهر روزتازه کردن غصه هایش


برادر شادی مان چشم خودره؟


چرا بابای مان پس دیگه مرده؟


 هنوزم قاتلش در حال گشتن


ویا شاید که او در حال کشتن


برادر مادر مان آب گشته


زدردو غصه ها بیتاب گشته


دگر دراین دوچشم اشک بارم


ببین تو ،نا امیدی جای گشته


هنوزم درد افغان درد ماهست


ویااصلآبرای غصه هادرسینه جاهست


هنوزم قهرمانی در جهان هست


که برداردکمی ازرنج دیده رنج هایش


هنوزم حرف من آواز ندارد؟


چرا بس یک جوابی هم ندارد


هنوزم روز های بی عدالت


کنم آن را به مرگ بابا بس ملامت


هنوزم بس هنوز ها هست به گفتن


هنوزم کار هایی هست به کردن  


 


 


 About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160