تعلیم وتر بیه در کشور عزیز ما افغانستان

Posted on at


 


قبل از ایجاد معارف رسمی آموزش در کشور ما چگونه صورت می گرفت؟


با ایجاد مکاتب رسمی معارف چگونه انکشاف یافت؟


 


پیش از آن که معارف به شکل رسمی درکشور ما به وجود آید،آموزش به شکل عنعنوی در خانواده ها ومساجد صورت می گرفت وبه دین تر تیب یک تعداد از اطفال خاندن و نوشتن را یاد مر گرفتن.


از زمان امیر شیر علی خان که معارف شکل رسمی را به خود گرفت،دو مکتب یکی ملکی ودیگری همم نظامی در شهر کابل تاسیس شد.بعد از آن در وقت زمام داری امیر حبیب الله خان ،اساس اولین مکتب به شکل عصری به نام مکتب حبیبیه در کابل گذاسته شد.سپس در دوره اعلیحضرت امان الله خان ،معارف کشور انکشاف بیشتر نمود وبر علاوه تاسیس مکاتب در تمام ولایات ،برای اولین دفعه مکتب مستورات مخصوص نسوان ایجاد گردید وسپس در وقت امیر حبیب الله کلکانی مکاتب مسدود ودر عصر اعلیحضرت محمد نادر شاه دوبازه مکاتب باز گردیددر زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مکاتب ابتدائیه،متوسطه،لیسه های عمومی ومسلکی،دارالعلوم،دارالمعلمین ها،وپوهنتون ها در اکثر نقاط کشور عمومیت پیدا کرد.با گذشت زمان وتحولات که در افغانستان رو نما شد ،سیستم معارف از همه بیشتر دست خوش تحولات گردید.با رویکار آمدن وپیروزی دولت موقت وانتقالی اسلامی افغانستان دوبازه سیستم معارف رونق گرفت ونصاب تعلیمی جدید مطابق به معیار های بین المللی ایجاد شدمکاتب ،پوهنتونهاودانشگاه ها،موسسات تر بیه معلم ،انستتیوت های پیداگوژی،مکاتب مسلکی ومدارس در سراسر کشور فعال وزمینه تحصیل برای تقریبآ پنج میلیون کودک که سن وسال شان برای شمولیت در مکتب مطابقت داشت به شکل دوره ابتداییه وغیر ابتداییه مساعد گردید .


 160