خداوند زیباست وزیبایی را دوست دارد

Posted on at


خداوند بشر را خلق کرد تا جستجو کند ودر پیآبادی وامارت برود در احادیثی امده است که انسان جانشین خداوند بر روی زمین است پس باید در پی امارت وسازنده گی باشد. انقدر در وجود انسان ها هوش و زکاوت آفرید تا همراز ورمزی که در دنیا وجود دارد با جستجو وتحقیق انها را بیابد. آخر نه اینکه ما اشرف مخلوقات هستیم ودر نزد خداوند (ج) عزیز وگرامی, خداوند مارا آفرید تا برروی زمین خاکی زنده گی کنیم٬ ابادکنیم وازنعمت های خداوند استفاده کنیم وقدر زنده گی زیبایی راکه به ما ارزانی داده است بدانیم.اگر ما انسان ها به راستی ارزش وجایگاه خود را بدانیم هیبچ وقت پی گناه و عصیان نمیرویم."اخر نه اینکه شیطان که در نزد خداوند بیشترین عبادت را می کرد چون غرور کرد وگفت من ازاتش افریده شده ام و انسان از خاک است پس به مشتی خاک سجده نمی کنم" و تا قیام قیامت از در بار خداوند بیرون رانده شد و ان روز بود که دشمن قسم خورده ای برای انسان بوجود امد.ما انسان ها در نزد خداوند بسیار عزیز و گرامی هستیم به همین دلیل تمام نعمت ها را برای ما فراهم ساخت از قبیل پدر، مادر، خانواده، تن سالم، افهام وتفهیم همه و همه اگر ما انسان ها قدر این نعمت های الهی را بدانیم، در دنیا و اخرت سربلند می شویم و هیچ گاهی خاری و پستی را نخواهیم دید و در این دنیا و اخرت کامیاب می شویم.تشکر


خوانندگان گرامی،


برای خواند مطالب قبلی فلم نکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160