فواید سفر کردن

Posted on at


در زنده گی به غیر از برنامه های کاری باید دیگر برنامه های را هم در تقسیم اوقات خود بگنجانیم چون با انجام برنامه های کاری متواتر انسان خسته میشود وبرای رفع این خسته گی ها همه برنامه
 های کاری را یک کار گذاشته با وجود آنکه درآمد ناچیزی هم که دارید کوشش کنید به سفر بروید فرقی نمیکند که این سفر برای مدت کوتاه باشد یا برای چندین روز ویا فرقی نمیکند به داخل کشور باشد یا به خارج کشور مقصد این است که سفر فواید زیادی را بالای سلامتی شما میگذارد .سفر ها انواع گوناگونی دارد سفرهای کاری،سفر های تفریحی  وغیره وهمیشه کوشش کنید در محل کاری که هستید با آنکه کارای زیادی هم به دوش شما است باز هم این شانس سفررفتن را از دست نداده چون این سفر کاری هم باعث میگردد که هم تحولی برای شما ایجاد شود وهم تجربه شما در مورد کاری که دارید زیاد وزیادتر شود.
چون سفراین امکان را برای شخص میدهد که استراحت نموده وبرای یک مدت کمی خود را از بین مشکلات دور ساخته وبرای تفریح کردن،دیدن اماکن زیبا،خریداری نمودن،آشنایی با دوستان جدید وآشنا شدن با زبان جدید این همه باعث میشود که شخص را خوش ساخته واز این سفرکردن خود لذت ببرد بلاخره سفر چی کاری باشد چی تفریحی بالای جسم وفکر انسان تأثیرات مثبتی را میگذارد هرچند که از زنده گی عادی خود دور هستید باز هم این تنها بودن ممکن است به شما لذت بخش باشد.سفرکردن باعث میشود که با آداب،کلتور،فرهنگ ورسم ورواج های مناطق مختلف آگاه شده واین به اشخاص بیشتر کمک میکند که با آشنایی با این رسوم وآداب مختلف شخص از سفر کردن خود لذت زیادی ببرد در کُل سفر رفتن از هر لحاظ به انسان فواید زیادی را دارد وباعث میشود که شخص از سفر خاطرات زیادی را به خاطر بسپارد اگر شخصی توانایی داشته باشد باید کوشش کند حداقل سال یک بار به سفر برود چون با سفر کردن شخص با حقیقت ها وزیبایی های زنده گی آشنا میشود.
About the author

160