همبستگی ملی

Posted on at


 


همبستگی ملی    


همبستگی ملی یعنی یک پارچگی یعنی همدلی و یگ رنگی یعنی وحدت ملی و دوستی بدون تضاد و بدون در نظر داشت نژاد قومی, طایفه و فرهنگ و هم چنان زبان و رنگ و منطقه و ناحیه و ساحه و کشور میباشد 


وقتی نظام یک دولت پا برجا و مستحکم و شکست ناپذیر خواهد بود که تمام اقشار یک جامعه دست در دست هم داده در منسجم ساختن گروه های از مردم در طبقات مختلف یکه زنده گی دارند و یا مشغول کار در یکی از موسسات دولتی و خصوصی و اماکن دولتی هستند و با در نظر داشت قوه دید و طرز فکر شان و بالخصوص با در نظر داشت رسوم و فرهنگ شان میتوان انان را در کتگوری های مشخص تقسیم نموده و از لحاظ تیوری و ساختار ایده یالوژی شان آنها را دعوت با همبستگی ملی و وحدت و یک پارچگی نمودالبته بعد از مردم عامه و تقسیم به کتگوری های تیوریکی می پردازیم به تقسیم بندی قشر از مردم اهل کسبه که مشکلات اکثرا در این نها د کمتر بوده چرا که اکثرا این تعداد از مردم قشر تحصیل کرده و یا جهان دیده میباشندچرا که تجار و سکتور های خصوصی نیز شامل این کتگوری بوده اند و بعضی از این قشر از مردم روزانه در بین بازار های شلوغ مشغول کسب کاراند ساحه دید و وسعت نظر شان محدود در همان محیط کوچک کاری شان و در اجتماع تقریبا ناسالم و از طرفی اکثریت شان اشخاصی کم سواد و یا هم مطلق می سواد انددر بخش تجار سکتور های خصوصی باید کفت که این اشخاص یا باسواد اند و یا هم اینکه نظر به نهوه کار تجارت شان و تردد شان در کشور های خارجی جهان بینی وسع و وسعت دید بلز پیدا نموده اند که این گروه نقش بارزی در قسمت همبسگی و وحدت ملی نقش بسیار ارزنده و مفید را ایفا می نمایند


و بعدا قشر معارف و تحصیل کرده را در نظر می گیریم که یگانه رول عمده و اساسی را در قسمت همبستگی ملی داشته اند چرا که امروزه هر قدر معلم داکتر انجنیر قاضی وکیل وزیر و اقتصاد دان کارمند های تمام ادارات دولتی و خصوصی و حتی ریس جمهور یگ کشور مرحله به مرحله این پله های اخووت و برادری و همبستگی مای را در شرایط های مختلف و ناهنجاری های زمانی با زحمات فراوان قدم گذاشته تا به اسن مرحله رسیده است که این قشر باید در ذهنیت سازی موثر در تمامی اقشار یگ جامعه شاید وباید نقش بارزی را داسته باشنداز طرفی دیگر بخش نظام هم است که این بخش عموما در موارد حاد و غیر قابل دسترس یگ ملت وارد عمل می گردند و مهمتر از آن نظام و نظامیان در تامین صلح و ثبات و امنیت و به وجود آوردن یگ زنده گی آرام برای تمامی اقشار یگ جامعه رول بس ارزنده را دارا میباشندکه همه ای این اقشار همه دست در دست هم داده در بوجود آوردن همبستگی و وحدت ملی و تامین امنیت و یگ حکومت با ثبات و آرامش کلی بدون تبعیض قوم ملیت نژاد و لسان و قوم گراییساحه و منطقه با هم یکجا بوده در بوجود آوردن همبستگی ملی هر یکی به سهم خود نقش موثری را ایفا نمایند


با تشکر


نویسنده: عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160