لیسه بین المللی نسوان تجربوی

Posted on at


لیسه عالی تجربوی که در زمان قدیم به نام دارالمعلمین مشهور بود یکی از بهترین وبا اعتبارترین لیسه ها شمرده می شد وتا حال میشود. اشخاص زیادی از این لیسه به درجه های عالی فارغ گردیدند وبه مقام های والایی رسیدند. در حدود ده سال پیش این لیسه به دو بخش یعنی ذکور واناث تقسیم گردید


.


لیسه اناث تجروبوی ازوقتیکه مستقل شد با مدیریت خانم بصیره بصیرت خواه رشد وپیشرفت آن آغاز گردید. وازهمان زمان با سعی وتلاش زیادش توانست که زمینه تحصیل عالی را برای شاگردان فراهم سازد


.خیمه ها را که نشستن درآنها قابل تحمل نبود از بین برد. و با کوشش خویش وکمک بعضی خیریه ها واولیای شاگردان توانست مصرف ساختن یک تعمیر دو منزله را بدست آورد که این تعمیر دارای دوازده صنف درسی ودولابراتوارمی باشد.وهمچنین یک تعمیر بزرگ در وسط مکتب قراردارد که دارای صنوف تدریسی زیادی میباشد واین تعمیراز زمان قدیم آباد شده بود.و چاه های آب نوشیدنی را به نل ها مبدل کرد تا استفاده از آب برای شاگردان سهل گردد


.


ومیدان بزرگی را برای سپورت آماده ساختند تا که شاگردان در زمینه های مختلف ورزشی حصه بگیرند چنانچه تا بحال شاهد چندین مدال از پیروزی درمسابقه های والیبال وبسکتبال بوده ایم. ویک ساحه ای را برای شاگردان ابتدائیه با وسایل بازی مختلف مجهزنمودند تا که سبب دلگرمی وعلاقه آنها به مکتب گردد. و همچنان برای مضامین مهم دیپارتمنت های با وسایل مختلف آماده نمودند تا علاوه بر توضیح درس،عملی آن نیزبه شاگردان تدریس گردد.وبرعلاوه مضامین درسی که بسیارمهم است کارهای هنری دیگری را نیز به شاگردان تدریس می نمایند.. صحن مکتب را با گیاهان مختلف تزئین نمود ومحیط مکتب را زیبا ساخت


.این لیسه با وجود همین مدیره واساتید فهمیده وبا تجربه که در راه تحصیل شاگردان یک لحظه هم غفلت نمی کنند بود که سال گذشته لیسه تجروبوی صاحب بزرگترین جایزه«بین المللی» گردید. ودر بین هزار مکتب افغانستان تنها این لیسه ولیسه فاطمیه بلخ این مقام بزرگ را بدست آوردند


.مدیره ومعلمان این مکتب به خاطر تدریس درست برای شاگردان سخت کوشش می نمایند. ونظم ودسپلین را از مهمترین چیز در مکتب می دانند وتأکید پوشیدن یونیفورم درست وحجاب کامل شاگردان را ازمهمترین وطایف خویش می دانند.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160