آیا حجاب مانع پیشرفت می شود ؟

Posted on at


 


اول از نگاه اسلام به این پدیده باید نگرش وسیع داشته باشیم که باره این بحث چه فرموده است وقتی به آن نظر اند ازیم


درهر حالت در یک جامعه به وجود مرد وزن ضرورت خاص است .واین ضرورت ها مقید به شرایطی است که از طرف قانون همگانی برای همه مسلمانان وضع شده استحجاب پوشش زن ومرد از زیبای های آن است .که جز خود مسلمان ومحرم شرعی اش به دیدن دیگری روا نبود واحکام اسلام آن را از جمله حرام دانسته است یک زن مسلمان باید حجاب اش را به گونه مسلمان گونه رعایت نماید وباید از مد های نا محرم دوری کند


وقتی یک زن مسلمان در یک دفتر با تعدادی از برادر ها کار می کند .باید با حجاب اسلامی کار کند.اسلام نگفته است که زن نباید کار کند .زن نباید از خانه بیرون نشودو کار نکند


گفته زن کار کند ولی با حجاب اسلامیحجاب فقط پوشش اسلامی یک مسلمان است نه مانع پیشرفت ونه مانع خاموش ساختن استعداد ها می شود


یک زن دریک محیط می توان در وظیفه خود فعالیت کند وتحت شرایط اسلامی


زن با رفتار نیک وسلوک اخلاص می توان مکلیفت خود را به پیش ببرد


وحتی اگر به تاریخ اسلام نگاه کنید دیده میشود که با عزت با شرف ترین زن در اسلام یک نمونه خوبی برای همه ما وشما می باشد حضرت بی بی عایشهبی بی خدیجه تجارت داخلی وخارجی را به حاکمیت خویش انجام می دادند


این زنان یک نمونه خوبی برای ماست .چی خوب می شود که این زنان پاک دامن را سر لوده زنده گی خود قرار داد


آرزو "رحمانی "


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160