همدم

Posted on atزیکسو مایل حسن و جمال است


ز یکسوبنده وهم خیال است


زیکسو یاد سازد موطنش را


همی پژمرده بیند گلشنش را


زیکسو خواهرات بی سوادش


یقین هر لحظه می آید بیادش


چگونه دختران آریانا


همی گردند هم خوانا و دانا


که تاکی بی سواد و جاهلانند


سیاهی و سپید از هم ندانند


نمیدانم که تا کی باردوشند


ز غصه تا بکی اندر خروشند


ندانم تا بکی از جنس انسان


فروخته می شوند مانند حیوان


زنان باشد بدنیا یار شوهر


رفیق و همدم و همکار شوهرTAGS:


About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160