اسلام

Posted on at


اسلام بزرگترین گسترده ترین باشکوه ترین دین میباشد.اسلام دینی برای همه ای ابعادزندگی راهنمای انسان وروشنی برای تاریکی میباشد.دین مقدس اسلام توسط پیغمبربزرگ اسلام حضرت محمدمصطفی(ص)گسترش داده شدتاآنکه آوازه وکرامت این دین ازگوشه های جهان سرکشید.دراسلام برخلاف هیچدین ومذهب دیگری توهین نشده است.اسلام دینی است که درآن فرق گذاشتن بین انسانهاازلحاظ رنگ نادزبان هیچ ومعنی ومفهومی ندارد.اسلام دین علم ودانش آموختن وآموزاندن می باشدچنانچه خداونددرقرآنکریم سوره بنام سوره قلم آفریده است وبه قلم سوگندیادکرده است یعنی بعدازخلقت وآفرینش علم می باشدکه خداوندبرای بنده گانش بحیث یک نعمت بزرگ عطاکرده است.دراسلام یک خدای وجودداردکه شریک و همتای ندارد.خالق و پیداکننده تمام کاینات می باشد.نهازکسی زادشده ونه کسی رازاده است.خوراک ومسکنی نداردوبرتمام مخلوقاتش مسلط میباشد.حضرت محمدمصطفی(ص)که خاتم تمام انبیا رهنماوفرستاده اوتعالی می باشد.پیغمبر تمام مسلمانان جهان میباشدکه کاینات بخاطراو(ص)بوجودآمده است.کار دین به زمان این حضرت ختم یافت.حضرت محمد(ص)در راه انتشار دین مقدس اسلام بیشترین زحمت درد تحقیر رنج را متحمل شده اند.ایشان دارای معجزات زیادی بوده اندکه بزرگترین معجزه ایشان قرآنکریم میباشدکه دراین کتاب ما می توانیم شکوه وبلندی وعظمت دین مقدس اسلام رابطورواضح ببینیم.تمام علمای بزرگ جهان بامطالعه دین اسلام بطرف راه الله متعال رجوع کرده اند.زیرااسلام باآنقدرعظمت که همه ای فصیلتهادرآن گنجانیده شده است همه گی راشگفت زده کرده است.اسلام دینی برای تمام کاینات میباشدکه نه به هیچ قومی مملکتی ونزادی وابسته نمی باشد.اسلام دینی برای همه گی میباشدکه از جمله آنهازن ازمرتبه والای احترام برخوردار میباشد.اسلام تمام حقوق را ازهرلحاظ برای زن حتی چندین مرتبه بلندترازمرد داده است تابالاترازهمه  امرارمعیشت کند.اسلام دینی است که هر کس رامیپذیردحقوقش رامیدهدفرق بین هیچ چیزدراین دین نیامده است مگربه تقوای انسانها.اسلام دین همدیگرپذیری تفاهم برادری مسلمانی واتفاق است وهمه چیزبه این دین ارتباط دارد.About the author

160