آب

Posted on at


آب مایع حیات است وتمام زنده جانها با بودن آب زنده هستند وزنده گی خود را به پیش میبرند
با وجود آنکه آب از لحاظ طبی فایده های زیاد دارد آب دارای برای جلد،گرده ها ودیگر اعضای
بدن فایده های زیادی دارد وهمچنان از آب برای کشت،آبیاری وزراعت زیاد استفاده به عمل میآید.تمام انسانها باید قدر قطره قطره آب را بدانند ودر استفاده کردن از آن صرفه جویی کنند،آب یکی از
بزرگترین نعمت های خداوند میباشد که برای بنده های خود اعطا کرده است اگر آب نمیبود هیچ زنده
جانی بر روی زمین زنده گی کرده نمیتوانست این یک قدرت بزرگ خداوند است که آب را از آسمان
به زمین فرود آورده وتوسط باران زمین خشک ومرده را زنده میسازد.این جای شک نیست که پایین آمدن آب از ابر ها از نشانه ها وقدرت پروردگار عالمیان میباشد افغانستان منابع
 طبیعی زیاد دارد وکوه های زیاد دارد که سالانه هر اندازه برف یا بارانی که میبارد در یخچال ها ذخیره می
گردد که بعد از آب شدن به دریا ها میریزد ومقداری هم در زیر زمین ذخیره میگرددند که در طول سال از
آن استفاده میگردد ودر اثر طلاتم وطغیانی شدن آب دریا بند های آب برق بالای دریا ها اعمار میگردد که
این بندهای برق از اهمیت زیادی برخوردار است .    About the author

160