فقـــــــــــــر تمام افغانستان را فــــــــرا گرفته است

Posted on at


فقـــــــــــــر تمام افغانستان را فــــــــرا گرفته است


افغانستان کشوریست که از نگاه سرمایه به درجه خیلی پائین است, و به همین خاطر کشور های همسایه افغانستان عزیز مان را به چشم کم مینگرد اگر ما به جـدول کشور های جهان ببینیم کشور ما اصلآ از به جدول سرمایه داران دیده نمی شود,,,چـــــرا؟اگر کسی میبود که از اول به فکر کشور عزیز مان میبود حالا عاقبت کشور ما اینگونه نمیبود اگر کسی میبود که کشور مان را از غارت گران نجات میداد حالا کشور ما بعد از نایجـریه و سومالی سومین کشور فقیر نمیبود.


فعلا کشور ما از نگاه دارا بودن جمعیت به درجه 41 قرار دارد, اما چرا پس از نگاه سرمایه به پیش هــــــــــر کشور دیگر دست دراز دارد؟چـرا بیگانه گان افغانستان را به چشم حقارت میبیند؟


چــرا وقتی که حرف از معادن افغانستان میشود بیگانه گان به کشور مان دوست میگردند؟


اگر کشور ما مانند کشور های دیگر امکانات استخـــــراج معادن خود را میداشت فعلآ به درجه اول قــــرار داشت اما حیف که این همه امکانات را ندارد . حیف که جلوی چشمان مــــردم ما غارت گران میآید و معادن ما را به نفع خود میبرد.


اگرکشور ماهم به مثل دیگر کشورها امکانات میداشت فعلآ به درجه صدر میبودیم؛ اما حیف که نبود امکانات باعث میشود که معادن ما دست نخورده بماند و به دست غارت گران بیآفتد....


 


در حالیکه کشور مان از این همه نعتهای بزرگ برخوردار است ....


عالی ترین معدن افغانستان که در دنیا شناخته شده است عبارت از: معدن لاجورد میباشد. تا بحال 27 معدن لاجورد در افغانستان کشف شده اند...


ودر افغانستان 35 نوع سنگ مرمر شناخته شده است,معدن حاجیگک , معدن مس و عینک در لوگرو غیره... که در افغانستان عزیز مان استبخاطر همین است که کشور ما از نگاه اقتصاد پس مانده ترین کشور است و به امید اینکه یک روزی برسد که کشور مان از لحاظ اقتصاد در صدر جدول کشورها قــــــــرار بگیرد....


و به امید یک کشور عاری از هر گونه خساره مالی و اقتصادی!!!نویسنده: هلینا صدیقی


 About the author

160