!انسان ها همیشه دیر میرسند

Posted on at


چند روز از آمدنم میگذشت بعد از سالهازندگی در غربتدلمهوایگردش کرده بود،بنابر این رفتم به یک روستا،جاییکه میشه گفت زادگاه من است.به باغیقدم گذاشتم که از پدربزرگم به پدرم به ارث رسیده بود.در باغ قدم میزدم که ناگهان چشمم به یک درختتنومند افتاد که داشت مرا صدا میکرد،باورم نمیشد یک درخت حرف بزند به طرف او رفتم و ازش پرسیدم،تو کی هستی؟


و درخت شروع کرد به حرف زدن.


درخت گفت:من یک نهالکوچک بودم که روزی یک دختر بچه کوچک همراه پدرش اومدن ومن راخریداری کردن آن روزخوشحال بودم که در دستان آن دختر بچه کوچک قرار داشتم وهم ناراحت بودم چون از دوستانمجدا می شدم آن روزآن دختر بچه کوچکریشه من را به خاکنمناک داخل کرد و به من زندگی تازهبخشید روزها گذشت و او هر روز میامد به من آب میداد،ما با هم رشد کردیم و هر روز بزرگ و بزرگتر می شدیم بدون اینکه او بداند من او را نظاره میکنم.مدتها گذشت و ما هر دو بزرگ شدیم،حالا دیگر من یک درخت شده بودم و او یک دختر نوجوان و زیبا. روزها می آمد زیر سایهمن مینشست و از آرزو هایش میگفت بدون اینکه فکر کند او را حس کنم،درک میکنم و حرفهایش را میشنوم.آری ما هم احساس داریم،میفهمیم،درک میکنیم و میشنویم.روزی آن دختر نوجوان یعنی همان همزاد من گم شد ومن دیگر ندیدمش،الان سالهاست که انتظارش را میکشم اما هیچ خبری ازش ندارم حیف...و آن درخت تنومند سکوت کرد،ازش جدا شدم و به خانه آمدم دلم گرفت از داستان درخت حرفاش خیلی آشنا بود شروع کردم خاطراتم را مرور کردم شب شد ناگهان یادم آمد،آری!آن دختر بچه من بودم و آن درخت تنومند همان نهال کوچک بود که خودم ریشه اش را داخل خاک کردم،وای!!!خدای منبهترین دوستم را فراموش کرده بودم،شب را با بی قراری به صبح رساندم صبح زود بخاطر دیدنبهترین دوستم خانه را ترک کردم با تمامشلوغی خود را به آن روستا رساندم و فوراً به آن باغ رفتم اما دیر رسیدم آن درخت نبود از باغبانپیرسراغش را گرفتم گفت:دخترم آنرا شکستاندم برای سوخت...باور کردم که بزرگی گفته بود"انسانها همیشه دیر می رسند."


برای خواندن مطالب قبلی ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-HeratAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160