تصورات نادرست از زنده گی

Posted on at


زنده گی یعنی چه؟؟؟


بعضی میگویند زنده گی امتحان است ,بعضی میگویند زنده گی مبارزه است و بعضی میگویند زنده گی جنجال است.از نظر من هر انسانی که در زنده گی خود موفق است در مورد زنده گی نظر خوب دارد و انسانی که ناکام باشد از زنده گی نظر بد دارد.قسمی که میگویید زنده گی جنجال است زنده گی از هر زاویه که ما خواسته باشیم نگاه میتوانیم گاه از زاویه ی خوب و گاه از زاویه ی بد


.


یک عده از انسان ها چون گذشته ی خوب ندارند آینده ی خویش را نیز خراب میکنند و بعضی از اوقات بنابر اشتباهی که خودمان انجام میدهیم زنده گی برای ما تلخ میشود و میگوییم زنده گی زشت است در حالی که اگر موفق باشیم میگوییم زنده گی زیباست ,پس در اصل زنده گی زیباست و زشتی آن تغییر ماست.از زنده گی هرروز یک چیز نو یاد میگیریم و با یاد گرفتن این چیزها این را نیز یاد میگیریم که مادر زنده گی هیچ چیزی را یاد نگرفته ایم


.


هر قدر به زنده گی دقیق شویم به همان اندازه زنده گی برای ما مرموز میگردد.هر روز با چیزهای جدید آشنا شدن و شناختن آنها را زنده گی گویند.از نظر من زنده گی بهترین چیز است عالی است.زنده گی یک بازی است ,کسانی که در زنده گی خود کلید زیستن را بیابند آن ها از زنده گی لذت میبرند و کسانی که رمز زنده گی را نمدانند همواره در جنجال و معصیت هستندبرای لذت بردن از چیزی باید اول آن را شناخت و آن را از خود ساخت.زنده گی وقتی لذت دارد که کلید آن به دست خودمان باشد.باید به زنده گی حکم روایی کرد که زیر فرمان ما باشد و در کف دستمانزنده گی بس زیباست آفریده ها و نعمات خدا آنرا زیباتر ساخته طوری که همه گان میگویند"تا شقایق هست زنده گی باید کرد" و تا لحظه ای که در این دنیا هستیم باید از زنده گی بهره ی خوب ببریم تا در آخرت بهترین توشه را داشته باشیم


.


 About the author

160