کتاب

Posted on at


 

کتاب بهترین دوست انسان می باشد من کتاب وکتاب خاندن را خیلی دوست دارم اگرکسی که چه 20 وچه 40 ویابیشترباشد اگردست از کتاب خواندن ومطاله بردارد به معنا ان می ماند که بی سواد است وهیچ سواد ندارد روزانه

هرانسان باید مطالعه داشته باشد ومطالعه بکند دروقتی که بیکارمی باشد در وقتی های مانند صبح دیگر دراین وقت ها مطالعه کردن بسیارمفید می باشد وبرذهن می نشیند دراین اوقات وباید انسان مطالعه داشته باد تا ازهرچیزمعلومات

داشته باشد یک استاد باید دروقت درس دادن باید معلومات داشته باشد راجب درسی که می دهد ویک استاد باید راجب هرچیزمعلومات داشته باشد ویک محصل هم باید خیلی زیاد معلومات داشته باشد راجب هرچیزبه خصوص راجب

اوضای کشورخود که چی گپ است درکشور وکتاب خاندن خیلی مفید می باشد اگرمطالعه نداشته باشیم  پس روزبه روز ضیف شد می رویم وازهیچی معلومات نداربم واگرکسی راجب چیزی بحث بکند کسی که معلومات ندارد چیزی

گفت نمی تاند پس باید کتاب خواند ومعلومات خود را زیاد کرد تا یک انسان موفق باشیم درزندگی خود کتاب خواندن بسیارمفید می باشد هرانسان درهرسن وسالی که باشد باید مطالعه بکند دروقتی که وقتش باشد خود هم یکی ازطرف دارن مطالعه می باشم  About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160