کارکردن

Posted on at


خداوند(ج)تمام مخلوقات انس وجن وحیوانات راخلق کرد.وازهمه انسان رابرگزید.واورااشرف مخلوقات درروی زمین قرارداد.وبرای اوعقل وهوش اعطاکرد.که تاانسان ازمشکلات زندگی خودبرآورده بتواند.چون انسان دارای شعورودرک دروجودش نهفته وخوب وبدخودراازهمدیگرتفکیک کرده میتواند.وحتی حیوانات بایدکارکنندتاروزی بدست آورند.وکارکردن ثواب دنیاوآخرت برایش میگردد...


خداوندبزرگ نعمت های زیادی رابرای بنده گان خودداده است .ومامیتوانیم ازآن استفاده کنیم .خداوندمتعال برای بنده گان خودچشم گوش دست پا ودیگراعضاراداده است .وبایداشخاص سالم خداراشکرکنند.چون میتوانند.کارکنند.ورنج زحمت بکشند.وروزی خودرابدست بیاورند.وزندگی خودراپیش ببرند.انسان میتوانند.توسط کاروزحمت کشی زیادمیتواند.


زندگی خودرابه طوراحسن ودورازنگرانی ودلواپسی پیش ببرد.وشخص که اززوروبازوی خودکارمیکند.وازراه حرام پول بدست نمی آورد.خیروبرکت درکارهایش میباشد.وهمیشه زندگی آرام وموفقی رابه پایان میرساند.وشخصی که کارمیکنند.وبه خودافتخارمیکند.ودرپیش مردم سربلندمیباشد.وبایدانسان هرهنری ویاخلاقیت وحرفه رایادداشته باشدانجام دهد .


وبنده خاص خداکسی است .که بتوانند.توسط کارکردن وزحمت کشی روزی خودرابدست آورند.وزندگی موفقانه ای داشته باشد.خداوندبرای انسان هانعمتات زیادی رااعطاکرده ومابایدازآن به درستی ودرراه های خوب ازآن نعمت هااستفاده کنیم .تازندگی انسان به سوی پیشرفت وترقی سوق یابد.ودورازاحتیاجی زندگی کنیم.وبایدازراه حلال نه ازراه رشوت رزوی بدست آورد


.چون رشوت عاقبت خوبی ندارد.خداوندهرکسی رابهرکاری ساخته است .ونمی تواندکارکسی دیگری راانجام دهد. هرکس یک استعداددروجودش نهفته است.وانسان تازنده است نیازبه آب وغذادارد.وبایدانسان کاروزحمت بکشد.چون بدون رنج گنج میسرنمیشود.کارکردن برای انسان ننگ نیست .بی کاری عیب است. وکارافتخارمی باشد .چون کارکردن یکی ازخصلت پیامبرخصلت پیامبرمامیباشدوالگویی دربشرهستند.واحادیث زیادی درباره کارکردن درقرآن آماده است چون آنهازیادزحمت میکشند.تالقمه نانی حلالی بدست آرند.تافامیل واولادهای آنهاراحت وآسوده باشند.ومحتاج به دیگران نباشند.وزنان هم میتوانندمانندمردهاهمم درخانه وهم دربیرون کارکنند..


وهمیشه آبرومندانه زندگی میکردند.بهتراست که انسان کارکند.خاری بکشد.وازدست مزدوآبله دست روزی حلال بخورد.کارکردن یک عمل نیکووپسنیده میباشد.وخداوندشخص کارکن وپرتلاش وهدفمندرادوست داردویاری میکندد.وکارهارابرایش آسان میکند.انسان هابه خرفه های مختلف مشغول کارهستند.بعضی ازآنهاتجارت پیشه هنرمندپیشه کارهای ساختمانی مشغول هستند.وروزی خودرابدست می آورند.پس بایدانسان کارکند.وازبی کاری فرارکند.متاسفانه درکشورماافغانستان قشرجوان ازبی کاری رنج میبرند.ودامن گیرآنهامیباشد.وبه راه های خلاف وگمراه کننده کشانیده میشوند.


چون جوانان بی کاری را تحمل نکرده دست به دزدی قتل انتحاری ودیگرعمل هابه خاطرپول دست میزنند.وکارهای غیرقانونی راانجام میدهند.ویابیشتری ازجوانان به خاطرکاربه کشورهای دیگرسفرمی کنند .تاکاری پیداکنند.ودرکشوری که بی کاری باشد.نظم جامعه برهم میخورد.وهمه هرکاری راخواسته باشند.انجام میدهند.وکشوررابه طرف ویرانی وبدنامی می کشاند.وباید دولت شرایط کاررافراهم سازد.تاهمه مردم کارکنند.ودست به کارهای خلاف نرنند.تاهمه مردم آرام وبه خوشی زندگی خودراپیش ببرند.وخداوندتمام انسان هارانیروبدهد.تاکاروفعالیت کنند.تاراحت باشند.پس رضای خداونددرکارانسان میباشد.About the author

160