داشتن دانش و تجربه درزنده گی

Posted on at


دانش و تجربه در زنده گی هردو رول مهم را دارند البته این بحث بسیار کلی مطرح شده است  این واضع است که امکان ندارد که انسان هرچیز را بداند ودر هر رشتة مشرف باشد و آشنایی کامل داشته باشد . اما بحث ما این است که هرانسان که دررشته و حوزة که مشغول کار و فعالیت است درهمان عرصه و رشته باید آشنایی کامل داشته باشد، مثلاً استاد که دریک مرجه مشغول تدریس است باید مرتباً با کتاب های که هر روز مطالعه میکند معلومات خودرا افزایش دهد. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 پس به این گونه همیشه باید دانش و معلومات خودرا با مطالعه کردن افزایش داد و علم و دانش خودرا بلند برد و تجربة عالی را حاصل کرد همچنان دانش بزرگترین ثروت و دارایی در زنده گی فرد به حساب میرود چون همین دانش است که باعث فهم و دانایی انسان میگردد از ابتدا شروع یعنی همین دانش است که فرد اولاً خودرا میشناسد بعد خلق کنندة خودرا و بلاخره روش زنده گی و رسیدن به موفقیت های دنیوی و اخروی را از طریق همین دانش خود جستجو وراه رسیدن به آن موفقیت هارا می یابد .
همین کسب نمودن تجربه باعث میشود تا خودرا ثروتمند و با دانش عالی دید. داشتن دانش فرد را به رسیدن به موفقیت کمک میکند و موفقیت سبب تجربه خوب و عالی در زنده گی فرد میگردد، که همیش به تجربة خود باور داشته و از تجربة خود در راه رسیدن به موفقیت کوشش میکند و در زنده گی خود خوشبخت میباشد.


ناگفته نباید گذاشت که زنده گی پر از فراز و نشیب است یعنی در زنده گی میتوان که تجارب خوب و میتوان تجارب تلخی داشت اما به هردو صورتش تجربه در هر چیز و هر حالتش فایده مند و سودمند  برای پیشبرد مسایًل زندگی می باشد.
 


 


 About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160