خیالات و تصورات

Posted on at


 


خیالات و تصورات


خیالات و تصورات الاتی اند که د ردهن افراد خطور کرده و افکار افراد را متوهش و مخشوش می سازد اما در واقعیت وجود ندارد  خیالات آن حسی است که و یا ان ماجرا های است که در دهن خود انرا مجسم می نمایم . و در نظر دید ما نمایان می گردد


در واقع خیالات و تصورات جز مبهمات و آرزوی های قلبی و نهانی ماست که انسان شاید نتواند به آن به اسانیبه آن برسد سپس اقراد آنرا در ذهن خویش در عالم خیال در ذهن خود تصور نموده و خود را در ان مکان و یا حالات قرار می دهد و به خود می قبوللاند آنچه را که چکیده ای از تصورات ذهنی تراوش نموده استواقعیت استو آن مبهمات را در وجود خود احساس می کند ولی در حقیقت وجودی ظاهری ندارد و همه انها احساسات میان خالی اند


البته باید گفت که وجود خود خیالات و تصورات ذهنی اشخاص همانندی یگ حس تقویتی بوده که در بعضی موارد این امکان را دارد کهخیالات افراد را در پیشرفت بعضی از آرزو ها ی نهانی که انسان در این اندیشه بوده که هیچگاه به ان رسیده نمی تواند کمک می کند


 


 


چرا که خو د خیال بینی و تصوراد باعث سعی و تلاش و کوشش می شود ولی در بعضی موارد افراد را دچار یاس و نا امیدی نا گوار و نا پسندی می گرداند و به مانندی خالاتی که ما در هنگام خواب می بینم و هنگامیکه چشم از خواب باز می کنیم هیچ چیزی را که دیده بودیم وجود ندارد


در کل میتوان گقت که خیالات و تصورات همان چکیده ای از تروشات فکری واندیشه ای و ذهنی و درونی انسان میتواند انکشاف دهد 


چراکه این حس در سنین مختلف در بعضی از اشخاص به ندرت ودربعضی از ان ها در پیمانه ای زیاد تری بروز م کند . و همچنان این حس زیادتر در بین کودکان و نو جوانان از سن 7 سال الی سن 11 سال در مواردی زیاد دیده شده است 


واین هم طبق استنباط و پژوهشات علوم روانی این حس شامل حال انعده از اشخاصیکه همیشه آرام و مرموز در گوشه ای یا در حالت نشسته و یا در حالتی ایستاده به گی نقطه ای از یا از درختان سبز و یا در گوشه ای از اسمان و یا در یگ اوطاقی مشسته اند و در فکر عمیق قرار دارند این گونه افراد  حالت تنهایی را بیشتر دوست دارند


و زاد تر حالات تنهایی را ترجع می دهند و می گوشند تا با اشخاصی هم سن وسال خود کمتر معاشرت داشنه و بد بازی های کودگانه انها کمتر معاشرت نمایند


وهمچنان باید گفت که این افراد دارای هوش وذکاوت خوبی بر خوردار بوده اند که اکثریت نخبگان و نوابغ جهان از همگام طفلیت در همین حالات قرار داشته و همین حواس را دارا بوده اند


ولی لز طرفی دیگر نمیتوان به آن حس ششم گفت چون این کاملا یگ بحث مجزا بوده است و تفاوتهای بسیار اعظیم را هر کدانی از انها به حفظ نموده اند 


این خیلات و تصورات را میتوان به گونه ای دیگری نیز تشریح نمود و یا بر عکس اشخاص ذکی و هوشییار یعنی میتوان به افرادی تنبل و بی کاره که هبچ کاری از دست شان پوره نیست همه وقت در خواب و خیال سهپری می نمایند . و بدون اینکه تحرک بدنی و فزیکی از خود نشان داده و سعی و تلاش نمایند همیش به خود می گویند اگر پول می داشتم فلان کار و یا در فلان جا می رفتم و یا اگر ......................که این گوته افراد همیشه در خاری و ذلت زنده گی خود را گزرانده و همیشه از دیگران توقع دارند و بی نهایت پر طمع و حسود اند


که این گونه افراد همیشه در نزد دیگران حقیر و بیخرد و ناکس جلوه می نماید چون همین زمینه خود این افراد برای خویشتن نا اگاهانه و بی خردانه برای خود فراهم نموده اند160