چگونه یک انسان موفق باشیم؟

Posted on at


غالبا ارزش کارهای ما وابسته به زمان و وقتی است که برای انجام ان صرف میکینیم ,هر کاریکه وقت زیاد تری لازم داشته باشد در نزد جامعه بزرگتر جلوه میکند .کارهای کوچک را همه میتوانند انجام دهند  ولی کارهای بزرگ  را تنها باید به بزرگان سپرد افراد بشر اغلبا در مواقع انجام کارهای خویش خسته میشوند  و بی حوصله میگردند


.


هر چه این خسته گی و بی حوصله گی زیادتر گردد دقت در کار زیادتر میشود و خواهی نخواهی آنطوریکه باید و شاید انجام نمیپذیرد  ولی عده ی انگشت شماری از افراد بشر هستند که وقتی کاری شروع میکنند  تا زمانی که به پایان میرسانند هیچ گاه خسته گی و بی حوصله گی را به خود راه نمیدهند  و با همان عشق وشور  هم به پایان میرسانند .اینگونه افراد در جوامع بشری افراد نابغه و موفق میباشند.کسانیکه با کوشش و کار خسته گی ناپذیر خویش چشم جهانیان را به خود دوخته و مشهور آفاق گشته اند


.


عموما افرادی با استقامت و بردباری بوده اند,اینان گذشته  از اینکه خدمات بزرگ گرانبهایی به عالم بشریت نموده اند و چون ستاره گان درخشان در آسمان کوشش و استقامت جهان میدرخشند..یکی از علت های مهم پیشرفت و ترقی بسیاری از افراد داشتن یک تقسیم اوقات منظم و پایبند بودن به زمان و از همه مهمتر داشتن اعتماد به نفس قوی میباشد.آنان به خود باور داشته و میدانند با تلاش و کوشش میتوانند قله های بلند ترقی را  فتح نمایند


.


انسان خداوند را اشرف مخلوقات قرار داده  و خود انسان از آغازین روزهای تولد خویش باید برای موفق بودن و کامیابی تلاش های زیادی نماید و هم چنین یکی از دلایل مهم نقاط ضعف و ناکامی بسیاری از افراد نداشتن اعتماد به نفس و باور نداشتن به توانایی های خوب در ذات خویش هستند..  About the author

160