علم ودانش

Posted on at


علم ودانش


حقیقت واضع وآشکار است که سرچشمه همه فضیلت ها علم ودانش است، علم درختی است که سخره ان به تمام عالمیان میرسد؛ وتمام عالمیان ازان بهره میبرند


علم ان نوری است که تمام جهان ازروشنایی ان استفاده میکنند دین اسلام دین علم است. که آیات قرانی را به پیامبرش نازل کرده است وآنهارا به فراگیری علم دعوت نموده است


,


آغازپیدایش علم اول ازطرف خداوندمتعال به حضرت جبراییل (ع) وبدان توسطه جبرائیل به حضرت محمد(ص) که درغار حرا بودند سوره اقرا نازل گردید


.


که بخوان بنام پروردگارت که آفریده است پروردگاری را که آدمی را ازخون بسته آفرید بخوان که پروردگارت ازهر بزرگوارتر هست آنکه به وسیله قلم آموخت به انسان آنچه را که نمیدانست , پس دراین امر اهمیت ومنزلت علم ومعرفت نهفته است


.


خداوند میفرماید:


آیابرابر اند انسانهایکه میدانند و آن کسانیکه نمیدانند البته که برابر نیستند انسان عالم وبادانش صاحب امتیازاتی است درپیشگاه وعظمت خداوندی که هرگز به انسان جاهل میسر نیست وانسان عالم فضیلت ماست...


بله! علم است که باعث ترقی وسعادت همه بشر گردیده واورا ازگمراه وخلالت نجات بخشیده است


.


انسانهای زیادی بودند وهستند که برای بدست آوردن علم شب وروز تلاش زیادی نمودند, عمر گرانبهای خویش را سپری کردند بهر علم ودانش .


علم است که اساس همه خوشبختی ومسرت ها میگردد؛اما کسب علم ودانش واستفاده درست وسالم ازان چشم بینا؛ گوش شنوا ؛ وقلب آگاه ؛ وفکر رسا میخواهد


.


هیچ کسی نیست که خوشبختی وسعادت خود را آرزو نداشته باشد وبه دنبال آن نگردد . امروز به هرمشکیلی که مواجه میشویم ویا هرنوع ترسی که به ما رخ میدهد تنها دلیلش جهل ونادانی است... اگر دانش میبود وبه پای عقل ونور دانش قدم برمیداشتیم وپیشرفلت میکردیم وبه چنین بد بختی ها ورنج ها بی اتفاقی ها وغیره هرگز مواجه نمیشدیم


.


همه ما میدانیم که درجامعه فعلی که ما زندگی میکنیم به علم ودانش سخت ضرورت داریم


خوشا به حال اشخاصیکه آن روز اول زندگی ارزش علم ومعرفت را دانسته اند ودر راه بدست آوردن ان رنج وزحمت کشیده اند..


 


نویسنده: نازنین مهریارAbout the author

160