بهار

Posted on at


خداوند(ج)تمام انسان هاراخلق کرده ونعمات زیادی رابرایش داده است .آسمان وزمین ماه هافصل هارابه زیبایی های خاصی پیداکرده وهرفصل یک فایده وحکمت درآن نهفته است .وانسان هاهمه فصل های سال رادوست دارند.ولی بهارفصل متفاوت ازدیگرفصل ها میباشد.وزیبایی خاصی دارد.بهارفصل اول سال وامیددوباره برای زنده گی کردنداست.امید است که تمام قلب انسان هامثل بهارسرسز بهاری وخوشبووپرطراوت باشدواینگاردرفصل بهارعاشق ومعشوق به همدیگرمی رسندوفضای عاشقانه راتشکیل می دهند.

ودورازکینه وغم باشد.وزندگی خوبی راآغازکنند.چون موسوم بهارجهان رازیبایی خاصی رابه خودگرفته است .ولباس سبزرابرروی زمین پوشانیده است .وهمه جاراسرسزکرده است.کوهاودشت هالباس زمردین راپوشیده به تعجلیل بهارواستقلال ازآمدن بهارمی کنندودرخت هاشکوفه های رنگارنگ ومیوه های رنگارنگ روئیده است .وبابوئیدن گل هاانسان احساس آرامش وهوش انسان راگل هابه خودجذ ب میکنند.

وانسان باحس کردن گل هازنده می شود.درفصل بهارتمام مکتب هاآغازبه درس وتعلیم می کنند.ودرصنف بالاترودرس های جدیدترآشنا می شوند.وپیشرفت وترقی می کنند.وخوشحال می شوند.چون دوباره هم صنفیان ومعلمین خودرا می بینند.چون درزمستان مکتب نرفته وآغازبهاربه خوشی مکتب وپوهنتوت می روند.ودهقانان بسیارخوشحال می باشندوروزی حلال بدست می آورندوکوکنارکشت نمی کنندچون خداوندکشت موادمخدررادردین مقدس اسلام منع کرده است. ..

چون باران برزمین های شان می بارد.ومی توانند.کشت وزرع کنند.غلجات خودراودهقانان باشوروشوق شروع به کارمی کنند.وزحمت می کشندتا حاصل خوبی اززمین های خودبگیرند.درقدم اول تمام دهقاتنان زمین های خودراقلبه وتخم می پاشند.ودرسرزمین های خودمصروف کارهستند.وزحمت می کشندوازدولت خودکمک می خواهندتاموادزراعی رافراهم کرده تادولت آنهاسرسزوبهاری گرددوجوانان مشغول کارباشند.. .

وپناه خودرابه خداکنند.تاحاصل خوبی بدهد.دریاهامست وخروشان درحرکت اند.ونغمه های دلاویزپرنده گان وچرچرگنجشکان ونوای بلبلان طنین افکن گوش هاست .چون پرنده گان ازخواب زمستانی بیدارمیشوند.واحساس شادی می کنند.وچوپانها دلاوردرصحراگوسفندان خودرابه چراه گاه می برند.

ودراین فصل ازهم کهن سال هاوهم ازجوانان احساس خوشی می کنند.ومقدم بهارراگرامی می دارند.وشاگردان بایددرس های خودراخوب بخوانند.وزحمت بکشند.چون فصل بهاریک فصل نیکووبایدازآن خوب استفاده کنیم ووقت خودرابیهوده نگزرانیم.وباید صحبگاهان وقت ازخواب بیدارشویم ونمازرااداکنیم وقرآن بخوانیم

تابرکت درکارمان بدهد.وورزش کنیم .تاتوانسته باشیم .بانفس کشیدن هوای پاک وصاف به تن خورده صحتمند ونیرومندشویم .چون بهارروح انسان راتازه وانسان راامیددیگری برای زندگی کردن می دهد.پس انسان بایدخداراشکرکندوکه این نعمت زیبایی رابرای اوداده است .وهمه مردم مصروف کارمی شوند.

 About the author

160