صف شکن

Posted on atصف روس زین ملک خیری ندید


تن خویش زین خانه عریان کشید


عرب تا عجم هرکه کرد این هوس


گرفتنش همی لقمه راه نفس


صف مرد نادیده خودبین مشو


هوس پرور تیغ چوبین مشو


به همت نترسیده از بیش کم


عقیدت نگردد ز فولاد خم


بیا آتش جنگ کمتر فروز


زحق دیده یی عبرت آسان مه دوز


که روزی پشیمان شوی سودنی


بپای هوس بود و نابودنی


ولی چاه نامرد بیچاره گیست


طلسم دنان شید و کاره کیست


زبون دشمن دون شیاد خوی


سوی انتخار آوریدند روی
About the author

160