علم ودانش

Posted on at


علم ودانش


علم ودانش برای هرانسان لازم وضروری است وهرانسان باید در راه علم ودانش بکوشد شخص بدون علم مثل کور بدون عصا است چنانچه حضرت محمدمصطفی (ص)فرمودند زگهواره تا گور دانش بجوی وعلم ودانش روشنایی است وهرشخص باید درراه دانش بسیار کوشش کند.وهرشخص باید برای شناخت خود وخدایش علم ودانش بیاموزد وبرای آبادی کشورخود همچنان بکوشد.


حضرت محمد(ص)می فرمایند بهترین شماآن است که بیاموزد وبه دیگران بیاموزاند.


افغانستان ازناحیه علم ودانش پیشرفت های زیادی نسبت به ده سال گذشته کرده وهمه دخترها پسرها علم ودانش آموخته میتوانند وبه سوی مکتب ها ودانشگاه ها رفته میتوانند.


وسوادآموخته میتوانند برای یک زندگی آسوده وآرام وشناخت هرچه بیشتراز خود وخالقش ومحیط ویا سیاره ای که درآن زندگی میکند.


همه جوانها, دخترها, پسرهای افغان به علم ودانش علاقه دارند برای آبادی شهروکشورخود.


فرموده حضرت محمد مصطفی (ص)


زگهواره تاگوردانش بجوی About the author

160