چگونه میتوانیم یک شخص موفق باشیم؟؟؟؟

Posted on at


ما زمانی میتوانیم به هدف برسیم که سعی, کوشش, رنج و زحمت زیادی را متحمل گردیم و با توکل به خداوند در اهداف خویش استوار باشیم و برای رسیدن به اهداف خویش تلاش نماییم و با هر زمین خوردن و شکست بر اهداف و ارزو و آمال های خویش استوار تر باشیم.هر انسان در طول زنده کی خود آرزو هایی دارد که گاه رسیدن به این آرزوها ممکن و گاه ناممکن میباشد.ولی نباید با نرسیدن به برخی از آرزو ها دست از تلاش بکشد و نسبت به قبل باید تلاش خویش را نیز زیادتر کند.


اشخاصی که مضغول یادگیری علم و تحصیل هستند دارای اهداف زیباتر میباشند به عقیده ی آنان با علم میتوان به اکثر آرزو ها رسید.اشخاصی که موفق هستند راز موفقیتشان چیزی جز تلاشان نیست و همیشه با یک برنامه ریزی واحد به تمام اهداف خود میرسند.بعد از کوشش های زیاد میتوان دستمزد و نتیجه ی کار خود را دید.در کشور مان هم با موجودیت مشکلات فراوان باز هم مردم دست از سعی و تلاش نمیکشند و روز به روز بیشتر سعی مینمایند تا اشخاص مفید و خوبی برای جامعه ی خویش گردند تا باشد مردم ,سرزمین و سرتاسر کشور خود را از تباهی نجات دهند.هر کدام با افکاری زیبا حماسه میآفریند.دختر افغان آرزویش کامیابی, رفاه , سربلندی و مبارزه با خشونت است او هم آرزو دارد تا روزی همانند دیگر دختران ممالک در سطح دنیا بدرخشد و آرزو هایش رنگ عمل و برآورده شدن را به خود گیرند.آرزویی کودک آفغان چیزی دیگر نیست جز اینکه فقر ریشه کن شود و همانند دیگر اطفال دارای بازیچه های رنگارنگ باشد.پدر پیر و زحمت کش آرزویی جز این ندارد تا اقتصاد کشورش خوب شود تا مجبور نشود در مقابل خانواده اش شرمنده شود و شب در هنگام برگشت به خانه معاشی مناسب به خانه ببرد تا اینکه فامیلش و فرزندانش را شاد سازد.همین طور تمام شهروندان این مرزو بوم هریک آرزویی دارند.امید اینکه تا روزی به تمام آرزوهایشان برسند.افراد موفق برای رسیدن به اهدافشان قدر زمان را دانسته اند و از آن به شیوه های موثر ومفید استفاده نمودند برای رسیدن به موفقیت تلاش های شبانه روزی نمودند.برای موفق بودن باید هرصبح که از خواب برمیخیزند با یاد خداوند صبح زیبایی را مملو از خوشی آغاز نمایندو از همان آغاز روز تا ختم روز تلاش زیادی نمایند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool


نگینهAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160