جنگلات طبیعی افغانستان

Posted on at


 

البته تمامی کوه های افغانستان جنگل دار است به استثنای کوه های غربی که عاری از جنگل می باشد .

 

جنگلات افغانستان عموما به دو دسته تقسیم میشوند میوه دار و غیر میوه دار در نواحی بدخشان ، قطغن کناره های دریای آمو ، جنگلات انبوهی وجود دارد مثلا در کوه های قره باتر ، نهرین ، دوشی و کیله گی ، غوری ، تاله و برفک ، نیک پی عنبر کوه خان آباد ، دره اشکمش ، کوه ممی ، تالقان ، کشم ، درایم ، چاه آب ، حصص جرم علاوه بر دیگر اشجار پسته و بزغنج دارد . علاوه بر آن در نواحی بادغیس پسته زاری وجود دارد که کمتر از پسته زار خان آباد نیست

.

کوه های پنجشیر ، نجراب ، تکاب ، نورستان ، کنرها ف سفید کوه ف جاجی چمکنی ، منگل ، مچلغو ، طوطا خیل ، جدران ، ارگون ، تنی ، درگی ، زمبر ، لندر ، کربز و غیره

نیز دارای هر نوع درخت میوه دار از قبیل جلغوزه ، املوک ، بادام ، جوز ، انگور، سیب و غیره می باشد و جنگلاتی که در کوه های کنر نورستان وجود دارد عمر شان بسیار زیاد می باشد ( البته به شرطی که از آتش سوزی ها در امان مانده باشند

مرضیه سعید.

 About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160