!!!زنده گی زیباست

Posted on at


الهی هرچه که هستم,مرا یاد کن.در سرچشمه ی زنده گی,آزاد کن.


قطره ی اندیشه ام را,دریای اندیشه کن.سر تا به قدم مرا شاداب کن.......


دریای خروشان طراوت,شادی باز ده,امید زنده گی مرا نیز باز...


معنای این جمله را زمانی درک کردم که از خانه ی سیاه خورده ای بیرون شدم و آسمان آبی چشمم را به خود دوخت,آنقدر زیبا که گویی همه ی زیبایی اش را به تصویر کشیده است.پاره پاره های ابر,چراغ های نورانی,آفتاب داخل حیات به دیوار تکیه زده و شکوفه های آبی به استقبال باد آمده.انگار نوری تابناک روی صحن حویلی میدرخشد.باد برگ های درختان را نوازش میکند و خرش خرش برگ ها نغمه ی خوشآیندی ساخته...


باد با پیام های صلح و آرامش,صدای دلآویز طبیعت همه را به خنده و شادی دعوت میکند.


آرامش مطلق,صفا بودن ما حول,سرآزیر شدن بوی عطر آگین بهاری چه غوغایی کرده.انگار همه در تسبیح خداوند بلند مرتبه هستند.و این همه زیبایی دل فریب از عجر است.


ندای اذان از ریاحین اعم خوشبوتر و زیباتر است و با نام و یاد او روح ما آراسته میشود.اوست زیباترین حرف و چیز زنده گی و زنده گی ابدی با اوست.این زنده گی پیراهنی برای حجاب زنده گی واقعی است.در این دنیا یعنی جهان فعلی در زنده گی دل تنگی های زیادی سکون شده و مانع خوش زیستن ما میشود.اما عضو سبز او را فراموش نکنیم.حتما در اینجا و آنجا زنده گی زیباست و مال ما میشود.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool


مهتاب محمدیAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160