پشینه شاووالی در هرات

Posted on at


اگر چه گذشته ی شهرنیشنی  در هرات سابقه ای بس طولانی دارد  اما به منظوراداره شهری ادارات مختلفی تحت نام های مختلف از جمله  کلانتری  نظمیه و بلدیه کارنموده اندوبه صورت مشخص اداره ای  تحت نام شاووالی و با کارکردهاووظایفی مشخص تر پیرامون اداره شهری در سال 1308  هه ش در منطقه ی چهارباغ تحت سرپرستی  عبدالغفور خان گلمیری آغاز به کارکرد.در آن زمان وظایفی همچون جمع آوری مالیات .جلب وجذب عساکر ثبت جمعیت شهرنشین و همچنین کنترل ترافیک شهری از جمله  وظایفی  شاووالی محسوب  می شدند.شهرهرات در آن زمان نفوس کمتر از یکصد هزار نفر را دارابود و خدمات شهری در سطح پاینی یافت.شاووالی هرات از آغاز تا اکنون 34 شاووالی وسرپرست داشته  که به صورت انتصابی کار خودرا به پیش برده اند . ومردم  از آنها بر داشت های  خاص خود را دارند  به گونه ای  که از غلام یحیی خان تمیوری . مستوفی عبدالطیف  خان تمیوری .غلام یحیی خانه  اکبری. قاری ابوبکرخان  مسرور غوریانی  . عبدالغفی غوریانی . .عطامحمد خان ناحمد علی  خان جمشیدی . عبدالرحیم  خان  بارکزایی.  حاجی عبدالرحیم  خان غوریانی نقشبندی .   استاد محمد نقشیندی .  استادمحمدسعید مشعل مجددی.  ورحمت الله حق دوست منحیث شاووالی های  موفق هرات یادمی کنند 


.شاووالی اکنون در موقعیت  مرکزی شهر قرار گرفته و دارای 12 ناحیه شهری است 


 


ارزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160