علم ودانش باعث ازبین رفتن بیسوادی می شود

Posted on at


 


بیسوادی یک رنج بسیاربزرگ درجامعه امروزی است جهالت وبیسوادی زندگی انسانها را تبا می کندیک شخص بیسوادهیچ وقت نمی تواندمشکل خودرا حل نمایدوهمیشه به غم گرافتاراست جهالت وبیسوادی حیاتی است کهزیبای نداردوتمام روزهایش یک است امروزوفردای ندارد.بیسوادی دردی است که انسان راازبین می بردوانسان نمی تواندبادردیکه داردخوش باشدمتعاسفان اکثریت خانوادها هستندکه نمی خواهند اولادشان علم ودانش بی آموزدفکرمی کندکه علم ودانش اولادهایشان گمرامی کند.


ولی علم ودانش بهترین چیزبرای یک انسان است انسان می تواندتوسط علم ودانش خودرابه جایگای بلندبرساندعلم ودانش نوریست که خداوندبرای انسانها بخشیداست وانسانهاتا می تواندازآن استفادخوب کندیک شخص آرامش خودرامی تواند توسط علم ودانش بدست آورد.


انسان توسط علم ودانش می تواندبهترین چیزهاراکشف کنداگریک شخص می خواهد خوشبخت رنده گی کندبه دنبال علم ودانش برودچون زنده گی را تقیرمی دهدومی تواندسطح دانش خودرابالاببرد{اقراباسم ربک الذی خلق... بخوان بنام پرودرگارت آنکه آفرید پیامبرص می فرمایدهرکسی که خداوندنسبت به او اراده خیرداشته باشدبه اوآگاهی بینش ودین می دهدکسی که علم ودانش نداردنبایدبه مال ومقام خودافتخارکندچون رندگی وعمراوکامل نیست }


 


 


وقتی یک انسان مشکلی داردومی تواندمشکل خودرا حل کند اوبسیارخوش می شودوخوشی اوارزش خاص داردبعضی اشخاص هستندکه می خواهند علم ودانش خودرابا فکروخیال بدست آورندومی خواهدبه جایگای یک شخص که شب هابیدارمی ماندوزحمت می کشدخودراقرادهندواین رافکرنمی کنندبافکروخیال وقت خودرا ضایی می کند وبه هیچ جای نمی رسند. 


انسانهای امروزی برعکس انسانهای قرون گذشت به فکرعلم ودانش زیادهستندومی دانندکه تاسوادنباشدانسان به هیجای نمی رسدعلم ودانش شیرین خاص داردکه انسانهارا به طرف خودمی کشاند.About the author

160