چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟ - بخش هفتم

Posted on at


در سلسله مقاله های "چگونه زندگی بهتری داشته باشیم؟" قرار داریم, با پیروی از بخش های دیگر که در هر یکی یک مهارت بسیار مهم و ضروری برای زندگی بر اساس برونداد های سازمان بهداشت جهانی را تجزیه و تحلیل کردیم و به شرح آن پرداختیم. حالا نوبت به مهارت حل مسله رسیده است و در این بخش آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.


همه انسانها به شکلی از چالش ها و مشکلاتیکه در زندگی برای شان پیش می آید خوش نیستند و احساس رضایت نمیکنند, آنها می اندیشند که مشکلات آنها را به چالش میکشد و در بسیاری از موارد باید تسلیم شوند و بپذیرند, آنچه رویداده است. 


بسیاری وقت ها حق هم دارند و این واقعیت هم هست که چنین اندیشه ای داشته باشند و در مورد مشکل چنین فرض کنند, اما اگر به روی دیگر سکه نگاه کنیم و از جانب دیگر این موضوع را بکاویم, مشکل ها و چالش هایکه روزانه با آنها روبرو میشویم تنها چالشزا و دشوار کننده کارها برای ما نیستند, بلکه ما را میتوانند درس نیز بیاموزند و بر تجربه ما بیفزایند.


بخش بسیار زیاد تجربه امروز خود را مدیون مشکل ها و چالش های هستیم که با آنها روزی روبرو شده ایم و گاهی به دشواری راه حلی برای شان یافته ایم.
گاهی نیز مجبور شده ایم در مقابل شان زانو بزنیم , البته چنین مورد های بسیار بسیار کم و نادر اند که انسان نتواند در دوره از زندگی خود با آنها روبرو شود, بیشترینه نزدیک به تمام مشکل های پیش آمده در زندگی حتا در توانایی های فردی یک فرد است که با آنها مبارزه کند و آنها را حل نماید.


با این همه شرح که مشکلات و پیچیدگی های سرشار زندگی رفت, میتوان با فراگرفتن مهارت حل مسئله که یکی از مهارت های بسیار مهم ده گانه پیش نهاد شده از سوی سازمان بهداشت جهانی می باشد, بسیاری از دشواری ها را به راحتی حل کرد و از سر راه زندگی خود برداشت.
از آن جاییکه مشکل ها همیشه بشکل غیر منتظره و متفاوت رخ میدهند که گاهی وقت ها حتا در شناخت شان نیز مشکل داریم, فراگرفتن درس و بکاربستن درست این مهارت بسیار کمک کننده است تا آنها را از سر راه زندگی خود برداریم. باید بدانیم که چگونه با دشواری ها و چالش های زندگی روبرو شویم, چگونه نسبت به آنها آگاهی یابیم و آنها را بشناسیم و چگونه دست به کنش بزنیم که بهترین پی آمد را داشته باشد.About the author

160