رازموفقیت

Posted on at


هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه می باشدوبایدپله به پله بالاشوی وتجربه کسب کنی تابه انتهابرسی یک شخص توسطتلاش وزحمت می توانندفیلسوف وریس جمهورهم شود.وبایدماچی کاری راانجام دهیم تابه موفقیت برسیم وکامیاب شویم .وبدون هدف انسان به هیک جایی نمی رسد.وناکام میشود.وشکست میخورد.وکسی که بایدبه موفقیت برسد.بایدیک مشوق ورهنمادرکارهای خودداشته باشد.وبایدبرای موفقیت سختی راتحمل ورنج وزحمت بکشد.تاموفق شود.موفقیت یعنی دست یابی به آرزوهاوکامیاب شدن وبه هدف رسیدن است


.وبایدرسیدن به موفقیت وپیروزی درکاری که شکست می خوریم .ناامیدنشویم .هرانسان آرزوی موفقیت رادرزندگی خوددارد.وبعضی ازاشخاص به موفقیت میرسندچون زحمت زیادمی کشنددرکارهای خودوعده ای دیگرهم به موفقیت تمی رسندوبی پروامی باشند.وبایدبرای رسیدن به موفقیت انسان بایدگام های بلندی بردارد.وبعضی ازاشخاص وجوددارند.که باداشتن علاقه رسیدن به موفقیت برابرباگام هایی که به این منظوربرمی دارندبرعکس دورترمیشوندکلیدموفقیت دردست شماست.


.وبعضی ازکارهااست که موانع سرراه انسان می گردد.وبایدبه رسیدن هدف راه های طولانی رزاسپری کرد.وبعش ازاشخاص علاقمندی واراده قوی دارند.ولی به موفقیت نمی رسند.وبایدریشه یابی کند.که چرانمی رسد.ویکی یک مسایل عمده ورازموفقیت برنامه ریزی وپلانگذاری نیزمیباشد.اگرانسان ازروی برنامه پیش برودازهیج کاری عقب نمی ماند.وبایدعزم راسخ درکارهای خودداشته باشیم .یک رازموفقیت ناگفته نماند.که منابع مالی بدون منابع بشری ومنابع بشری بدون منابع مالی کاری انجام نمی شود


.وبایدتوجه کنیم .ماننداشخاصی وجوددارند.که تجارت می کنند.وپیش خودفکرمی کنند.که تنهایی نفع زیادی وپول انگفتی بدست می آورند.وآغاز به کارمی کنند.ودرمدت شیش ماه ویایک سال عوض فایده نقص میکنند.کسی که نقص می کند.به دلیلکه رازموفقیت دراقدام وپلان درستی نداشته که نقص کرده است .وشخصی که درتجارت برنامه واراده قوی داشته به موفقیت رسیده است .


وبایدهرشخصی کاری راانجام می دهد.بایدوضع وشرایط ومعلومات ازآن داشته باشد.یایک شاگردمکتب ویامحصل بایدبرای کارهای خودبرنامه ریزی داشته باشد.وقت برای درس خواندن چندساعت ویاعذاخوردن چی مدتی ویاخواب شدن چی زمانی ویاچی وقت تفریح کند.مثلایک شخص صبح که ازحواب برمیخیزدوبایداول وضوگرفته نمازوقرآن بخواندورفتارآنهادربین جامعه وخانواده تغیرکرده موفق می شوند.


وبعدورزش وصبحانه بخورد.ومکتب برود.ویاکورس که می رودآنراتعقب کند.وهمیشه درس های خودرادرمکتب ودرخانه بخواندووقت خودراپای تلویزیون ومهمانی رفتن نگذارد.وبیوده وقت خودراتیرنکند.چون وقت برای انسان مانندطلامی باشد.وبایداراده قوی داشته باشد.وپشت کارداشته باشد.وازهیج کارمشکل فرارنکند.ومانندکوه درمقابل مشکلات ایستاده ومقاومت کند.وهیج ترسی دروجودخودراه ندهد.واگرشکست هم می خورد.یک باردوبارتمرین کند.بلاخره روزی موفق خواهد.شدوبه هدف خواهد.رسید.تاانسان رنج وزحمت نکشد.به جایی نمی رسد.وهرشخص درزندگی خودهدف دارد.یک معلم یک تاجریک هنرپیشه یک داکتروحتی یک کارگرهدف دارد.


که ازچی راهی به موفقیت می رسند.ورازموفقیت درانسان هابرناهه ریزی واراده محکم وطبق برنامه پیش رود.وکدام خللیی درکارهایش مانع نشود.بعضی ازاشخاص زیاددوست دارند.که به موفقیت برسند.امامانع بزرگی درسرراه اوقراردارد .ومی تواندموفق شود.امااقتصاداوضعیف می باشد.ومانع پیشرفت وترقی اومی شود.بایدووالدین درموفقیت فرزندان نقش بسزای دارند


.بایدفرزندان خودرادرتمام عرصه زندگی تشویق کنند .تافرزندجرات گرفته ودربین اجتماع رفته صحبت کند.وبه مقام برسدوافتخارخانواده وجامعه گردد.پس بایدانسان به موفقیت ازدشواری هافرارنکند.وپناه خودرابه خداکند.وازاوموفقیت بخواهد.وشخص پرتلاش ئرزندگی خودکامیاب می باشد.وشخص هدفمندبه هیج مشکلی برنمی خوردچون پلان داشته است.About the author

160