فابریکه های تولید برق وطن ما

Posted on at


 


برق حرارتی که توسط جنراتور ها تولید می شود در کشور ما برای اولین بار در زمان عبدالرحمن خان توسط داینموی کوچک که ظرفیت روشن ساختن یکتعدا د محدودی چراغها راداشت مورد استفاده قرارګرفت وبعدآ ماشین های کوچک برق حرارتی در کابل ننګرها وپغمان شد.


برقی آبی که در کشور ما توسط بند آب ګردان تولید می شود در افغانستان زمانیکه صنعت پیشرفت نمود سروی وبررسی در مورد آب های جاری کشور جهت تولید برق شروع شد.افغانستان کشوری عزیز ما قسمی که می دانیم از نګاه جغرافیا ای یک کشور کوهستانی بوده موجودیت در یا های خروشان جهت استحصال انرژی برق از جمله منابع ارزان واقتصادی تشخیص ګردیده که ما هر یک را مختصر آ مطالعه می کنیماولین فابریکه تولید برق در کشور ما فابریکه جبل السراج است که در سال ۱۲۹۳ه ش به کمک متخصصین انګلیسی بالای در یای سالنګ سروی ونقشه برداری ګردید که این دستګاه ابتدا شهر کابل وبعدآ شهر جبل السراج وچاریکار راتنویر می نمود اکنون صرف ولایت پروان از انرژی برق آن استفاده می کند.


دستګاه تولید برق پلخمری:این دستګاه بالای دریای کندز احداث شده که ا ز آن درفعال ساختن کار خانه سمنت پلخمری-قند بغلان وسیلوی پلخمری استفاده می شودږ


بند برق چک وردک:این دستګاه دارای سه توربین بوده واز انرژی برق آن در روشن ساختن شهر کابل استفاده می شوددستګاه های بند برق سربی-نغلو-درونته:این دستګاه ها برق بالای دریای کابل احداث شده که از انرژی برق ما هیپر نغلو وسروبی در روشن ساختن شهر کابل واز تولید برق درونته شهر جلال آباد تنویر می شود.


بزرګترین بند برق در کشور ما بند برق کجکی می باشد که در جنوب غرب افغانستان بالای در یای هلمند ساخته شده است که انرژی برق آن ولایات هم جوار ماند هلمند-قندهار وغیره مناطق استفاده می کند.


 160