آزاده

Posted on atبخود گشته قومی که استاده اند


ترقی پسندان آزاده اند


بمنزل نبرده کسی بار خویش


که با دیگران می نهد کار خویش


نه بیگانه گر با خود اندیش باش


گره وا کن مشکل خویش باش


به همت اگر آستین بر زنی


بوحدت شب و روز کاری کنی


وطن باز رنگ گلستان شود


ده و شهر آئیسنه بندان شود


بر آن پل زمین گر شدی مستدام


دعایی به معقوبی ات والسلام
About the author

160