حبیب نوابی و سفرهایش

Posted on at


برای اینکه یاد داشت های آقای حبیب نوابی در باره مخفی بدخشانی تکمیل گردد از بغلان علاوه بر اینکه با مخفی مکاتبه داشته است با آقای عبدالله بدخشی که لعل پاره بدخشان را می نوشت هم تبدیل نامه داشته است و گاهی از او خبر میگرفته است. که در باره مخفی به او معلومات می داد.شاه عبدالله بدخشی این چند خط را برای آقای حبیب نوابی نوشت و فرستاد


برادر دانشمند غلام حبیب نوابی!


از اینکه بعد از مدت ها مرا یاد و شاد نمودید, شاد باشید, مخفی بخیر و خوشی در قید حیات است, چه میشود که چند روزی مشکلات سفر را بر خود هموار ساخته و بدیدن او بروی و او را از نزدیک ببینی و با او بنشینی صحبت آن خیلی گیرا و دل پسند است.


مخفی اگر چه تا حال مستوره است اگر از عقب پرده هم صحبت دست بدهد استفاده خوبی کرده می توانی دلشاد باشی که در این وقت که برای زنان اگرچه فاضله هم باشند مشکلات زیاد است.


من به مشکل برخی از آثار آنرا تا جائیکه مقدور بود جمع کرد م, اما مکمل نیست خدا کند تو بتوانی تمام آثار این دختر با فضیلت را جمع و چاپ کنی.از اینکه درباره عکس آن نوشته کرده بودی تا حال در رسانه ها ما عکس برداری زن ها معمول نیست زینهار هوش کنی که دنبال این کار نگردی, نه مخفی حاضر میشد که عکسی بگیرد و نه کسی جرت کرده میتواند که باین کار مشکل اقدام کند. از عکس آن یک قلم باید طرف نظر کنی اینک چند سطر راجعب مخفی.
About the author

160