داشتن هدف و برنامه در زندگی

Posted on at


 انسان ها در زندگی دو دسته اند که گروهی دارای هدف هستند، یعنی اینکه میدانند که در زندگی شان چی می خواهند وآیندة خودرا ازقبل برای خود ترسیم کرده اند و لذا درمسیر زندگی در دنیایی از اطمینان وبا نقشه حرکت می کنند بعضی دیگرهستند که اصولاً هیچ هدف مشخصی در زندگی نداشته و باری به هرجهت زندگی می کنند. رویایی در سرندارند و نمی دانند که دردنیا چی میخواهند وباید به دنبال چی باشند. این انسان های بی هدف معمولاً درمسیر زندگی گم هستند و معمولاً آیندة درخشان هم ندارند، خسته اند افسرده و گاهی نا امید از زندگی و خلاصه انسان های نا موفق و ناکام هیچ هدف و برنامة در زندگی ندارندانسان های که هدفمند هستند معمولاً خودرا باور دارند و اعتماد به نفس شان عالی است. درمقابل انسان های که دردنیای خود هدفی ندارند و بی برنامه زندگی می کنند کمترخودرا باور دارند و اعتماد به نفسشان ضعیف است 


 بدانید که هدف ها هستند که مقصد و مسیر یک زندگی را تعیین میکنند، هدف ها هستند که به انسان اعتماد به نفس و انگیزه وعشق به زندگی می دهند، یک انسان هدفمند هرگز افسرده نمی شود. داشتن هدف به اعتماد به نفس انسان استحکام وزیبایی می بخشد . باید برای خود در زندگی هدف تعیین کنیم و منتظر دیگران نمانیم تا سعادت نصیب ما انسان ها گرددAbout the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160