کلام دوست

Posted on at


صداقت گویمت من این چنین است


صدا قت با جمیع مسلمین است


صداقت گر کنی باجمله یاران


شوی هم چون گلی اندر گلستان


صداقت گر کنی جان برادر


نبینی توضرر در عمر سراسر


صداقت گر که باشد در جمالت


ازوروشن شده نور مقامت


به دنیا هر که خواهدعمر شادی


کند پیشه صداقت راست کاری


صداقت مرصع رفتار هر فرد


صداقت رهنمای جان هر مرد


 About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160