دشمنی و خصومت آتش است!

Posted on at


 

 

دشمنی و خصومت آتشی است,

جانسوز و تباهکن

 

و چنان باعث بربادی شخص و جامعه میشود

که حتی سرنوشت ملتی را به قهقرا

و نیستی میکشاند

خوصومت و دشمنی

از حسادتها , بدگمانیها و همچشمی

های بیمورد منشأ گرفته و تخم پلیدی

و زشتی را در دلها میکارد و رنجهای

بیکران را بوجود می آورد.

جامعۀ ما که همواره به اشکال گوناگون

زادگاه حوادث زنده گی بوده , و اکثرا

مسایل بسیار کوچک باعث منازعه ها

و جارو جنجال ها

ییچیده و برزگ اجتماعی

میشود این حوادث کوچک زنده گی باعث

دشمنی های برزگ بین افراد و خانواده ها

و حتی قوم و قبیله میگردد که با دامن زدن آتش

کینه و نفرت ریشۀ این دشمنی ها و اختلافات

عمیق تر میگردد که سبب از هم پاشیدن شیرازۀ

زنده گی یک خانواده قوم و قبیله در اجتماع میگردد.

چنانچه شاعری چه بجا گفته

درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

 About the author

SebqatAkbari88

I am Sebghatullah and I am from Afghanistan i live in herat city

Subscribe 0
160