موفقیت ها ی زندگی

Posted on at


اگرمی خواهید که درزندگی فرد مفیدی باشید پس باید تلاش وکوشش وپوشت کارداشته که درزندگی وموفق باشیم پس باید تلاش کرد برای یک ایند خوب وروشن وپره ازروشنی ها زندگی خود  ایندی را که می خواهید داشته باشیداگرمی خواهید که خوب باشد پس باید راه درست را انتخاب کرد برای این که  روزهای خوبی داشته باشیم پس باید تلاش وپوشته کارداشته باشیم زندگی پرازشورع وهیجان است پرازشادی ها می باشد پرازخوشبختی ها می باشد پسباید یک فرد خوب پرانرژی باشیم وپوشته کارداشته باشیم اگرمی خواهیم که یک فرد خوب ومفید باشیم درزندگی خود پس رمزموفقیت درتلاش وکوشش می باشد یک فرد موفق شخصی می باشد که پوشته کارداشته باشد پرازفعا لیت باید باشد پس شروع کنیم به سوی موفقیت ها زندگی خود اگرمی خواهیم که یک فرد مفید برای جامعه خود باشیمAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160