وحدت ملی

Posted on at


وحدت ملی یعنی همبستگی اتحاداتفاق یکجابودن وتفاوت نگذاشتن نزادقوم مذهب پولدارونادارمی باشد.وبایدهمه مردم کوشش کنند.که دربین خودوحدت ملی داشته باشند.ویکی دیگرخودرااحترام ونظریات یگدیگرراباهم قبول کنند.تاجامعه بسوی پیشرفت وترقی وسربلندی هاروان باشد.چون وحدت ملی دریک کشورخیلی اهمیت بسزای دارد.وقتی مردم باهم باشند.جامعه ازنابودی وازدست برده بی گانه هادرامان است .ومردم بایدباهم صمیمی ونظریات یگدیگررامحترم بشمارند.وقتی دربیخ جامعه وحدت ملی باشدومردم نگذارند.

کسی بالای جامعه انگشت انتقادبالاکند.ماهمه میدانیم که اگریکی درمقابل دیگری احترام واهمیت داشته باشد.وحدت ملی راتشکیل میدهد.مردم بایدبایگدیگرخوش رفتاری وبدبین دربین خودنباشند.ودورنگی نکنند.که درپیش رونیکی اوراگفته ودرپشت سرآن غیبت کنند.وبایددرمقابل همه مردم خوشبین باشیم کینه راازخوددورکنیم ودرغم وشادی بایگدیگرکمک وهمکاری کنیم .وقتی احساس خوشبینی روزبه روزهمفکری رازیادمی کند.ودرهمه کارهادربین خودتبصره ومشوره می کنند.چون فکرهمه انسان هابرابرنیست شایدیکی بهترازدیگری باشد.

وقتی مردم باهم همفکرباشند.می توانند.جامعه خودرابسازند.ووحدت ملی یکی ازپایه های محکم دربین مردم میباشد.که مردم رابه مرورزمان باهم یکجامی سازد.وبایدتوجه ودرک درمقابل یگدیگرداشته باشیم .وبایدبدانیم که ازجه راه های میتوانیم وحدت ملی رابه وجودبیاوریم .وبایدهرشخص اعتمادبه دروجودش نهفته باشد.وبایدکمک به یگدیگرداشته باشیم .وبایدانسان زبان قومیت رادرنظرنگیریم بعضی ازاشخاص وجوددارند.که تفاوت بین قومیت میگذارند.وهیج رفتارمناسب بایگدیگرنمی کنند.وازیگدیگرئوری می کنند.

وغیبت همدیگررامی کنند.وبایددریک کشورمردم به رسم ورواجهای یگدیکراحترام چون این رسم ورواج هااززمان پیغمبران مانده است .وبایداحترام شمرده وتوهین به یگدیگرنکنیم .وبایدعنعنات دیگرمردمرایادبگیریم .وبه آن علاقه پیداکنیم واشتراک کنیم .وبایدتمام اشخاص درمحافل خوشی که یک قوم نیستند.اشتراک کنیم .درمحافل عروسی درمحافل فاتحه خوانی درغم وشادی باهم یکجاباشیم.ودرقرآن احادیث زیادی آماده که باهم یکجاوبایگددیگراتحادواتفاق داشته باشد..

.وبایدازدواج هادربین قوم های مختلف صورت گیردچون دوستی هاوخویشاوندی هاومدت ملی رابه میان می آوردودشمنی راازبین میبرد.ودرجامعه که وحدت ملی دربین مردم دارند.به مقام های بلندی وپیشرفت های زیادی داشته اند.وانسان درهرمحیط که زندگی میکندچی درخانه ومکتب ادارات ودیگرجاهابایدوحدت ملی داشته باشیم .وبایدباهیج کس خسومت قومی نداشته باشیم .چون خداوندهمه ماراخلق کرده است .

وازیک خداوندماراپیداکرده است .واگردربین شهرکسی رامی بینیم کارخلاف ویادوزدی ویاانتحاری ودیگرکارهاراانجام می دهد.بایدباپولیس تماس گرفته وطن خودراوملت خودراازنابودی نجات ومادران راداغدارنکندوبه عذاننشاند.وسعادت دنیاوآخرت نصیبش گردد.وظیفه هرکس میباشدکه دربین جامعه خودوحدت ملی داشته باشدتاجهان گلستان گردد.

 About the author

160