آموزش پایدار و مقاله نویسی در آسیای میانه

Posted on at


چیدن واژه ها درشروع یکی از نخستین هفته های آغاز دوره ئ جدید مقاله نویسی و رسانه های اجتماعی در مکتب حوض کرباس را از آنجا آغاز می کنیم که هر حرف  وسخن ومطلب هر اجتماع در این زمان ومکان بیانگر شروعی دوباره است.


شروعی که در نتیجه ئ آن به بانوان جوان وبا استعداد فرصت درخشیدن،فرصت ایستادن وفرصت ساختن وپرداختن داده است.بانوانی که با اطلاع یافتن از مرام ومقصد این برنامه وبه چشم دیدن بانوانی که فعالانه می نویسند وچه زیبا می درخشند، آرزوی پایان یافتن هر چه سریعتر دوره ئ قبل را داشتند،می تپیدند تا هر چه زودتر ثبت نام نمایند وبا شنیدن نام رسانه های اجتماعی،بلاگ نویسی وفیلم انکس؛می خواهند سریعتر از زمان پیش بروند وبلاگری جدید را در لابه لای صفحات رسانه ئ اجتماعی فیلم انکس بر همگان معرفی سازند.توانایی واستعداد نهفته وجود خویشتن را بر دیده گان جهانیان آشکارا سازند ودر اجتماع عظیمی از نویسنده گان حرفی برای گفتن داشته باشند وذهن ایشان را در غالب دست نوشته شان ترسیم کنند .



 برگزاری مجدد این دوره توانست گل لبخند وامیدواری را بر چهره بانوان زیادی نمایان سازد وقله ومسیر سعود آن را برای ایشان مهیا ساخته و رهنمایشان باشد.در طی این هفته در کنار کامیابی برخی از بلاگران جوان که توانسته بودند در کنار فعالیت مثمر در فیلم انکسدر آزمون مهم وسرنشت ساز کانکور نتیجه ئ خوبی بدست آوردندوگامی فراتر دردستیابی به موفقیت وپیشرفت ایشان بردارند.برای انگیزش هر چه بیشتر اشتراک کننده گان جدید تمامی ساختار ومحتوای برنامه به تفصیل تشریح تا در پیشبرد برنامه جای سوالی برای اشتراک کننده گان باقی نماند.



هم چنان درجریان این هفته برای دانش آموزان برنامه نرم افزاری کامپیوتر تدریس گردید٬ و مقاله نویسان تازه کار در نخستین مقالات خویش با هم به بحث پرداختند و در رابطه به انتخاب موضوع و شروع مقاله گفته های زیادی تبادله شد وبرخی از آنها همچون: اسما نبی زاده، تازه گل سادات و مریم توانستند در نخستین مقالات خویش بهتر بدرخشند.



برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس ام میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat 


 


فرشته احمدیان



About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160